logo


Günay Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmgunaycaliskan@gmail.com

08.01.2018

Değerli Okuyucular,

Bugünkü yazımızın mevzusu Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi uyarınca İndirimli Kurumlar Vergisi olacaktır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanabilmektedirler.

‘’Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (c) bendinde, yatırıma başlanılan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.’’

‘’İndirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir.’’denmektedir.

Kurumlar Vergisi mükellefi olup, bankacılık, sigortacılık ve finans sektöründekiler ilgili kanun hükmünce İndirimli Kurumlar vergisi uygulayamayacaklardır.

Bu meyanda mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesindeki Toplam sabit yatırım tutarı: 10.000.000,00  TL
Yatırıma Katkı Oranı: 25%
Yatırıma Katkı Tutarı: (= Azami İndirimli K.Vergisi tutarı) 2.500.000,00  TL
Vergi İndirim Oranı: 50%
Normal Kurumlar Vergisi Oranı: 20%
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı: %20 * %50 = 10%
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilecek Azami Kazanç:
2.500.000,00  / 10% = 25.000.000,00  TL
Mahsuben indirim döneminde;
BKK gereğince belirlenen Mahsuben indirim oranı: 55%
Mahsuben indirime esas Yatırıma katkı tutarı:
2.500.000,00 * 55% = 1.375.000,00  TL

 

Örnek: 1. Bölgede makine parkuruna Tevsi yatırım yapan XYZ A.Ş yukarıdaki bilgiler ışığında 2017 yılı Kurumlar Vergisi hesaplayacaktır.  Yatırımdan kaynaklanan gelir 1.000.000TL olup, yatırım dışı kazancı ise 500.000TL dir.Bu bilgiler ışığında kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

(Not: hesaplama kolaylığı açısından Kanunen Kabul edilmeyen Giderler ve sair indirimler ve gelirler dikkate alınmamıştır.)

Kurumlar Vergisi Dönemi: 2017
01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi gerçekleşen yatırım harcaması: 10.000.000,00  TL
Mahsuba indirime esas Yatırıma katkı tutarı:
2.500.000,00 * 55% = 1.375.000,00  TL

 

Hesaplama:

İndirimli Kurumlar Vergisi: 1.000.000,00 * %10 = 100.000,00
Normal Kurumlar Vergisi: 500.000,00 * %20 = 100.000,00
Toplam Kurumlar Vergisi (=Hesaplanan Kurumlar Vergi): 200.000,00
İndirim uygulanmasa idi Kurumlar Vergisi: 1.500.000,00 * %20 = 300.000TL
Dönemde  kullanılan yatırıma katkı payı = Vergi Avantajı 100.000,00TL
Gelecek döneme devreden yatırıma katkı payı (= İndirimli Kurumlar Vergisi):
1.375.000,00 100.000,00 = 1.275.000TL

SONUÇ

Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere 300.000TL Kurumlar Vergisi ödemesi gereken XYZ A.Ş, 200.000TL Kurumlar Vergisi tahakkuk etmiş buna mukabil 100.000TL daha az vergi yüküne katlanmış olmaktadır. Ayrıca 1.275.000TL’ye kadar da bu hakkını kullanmaya devam edecektir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com