logo


Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.com

23.01.2018

5520 sayılı ‘Kurumlar Vergisi Kanunu’muzun 10’u ncu maddesi Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde; Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılacak indirimleri göstermektedir.

Bu indirimlerden biri de 7.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 6637 sayılı kanunla getirilen Sermaye Artırımında nakit olarak ödenen kısım üzerinden ortalama ticari kredi faiz oranının %50’si oranında hesaplanacak indirimdir.

Söz konusu indirimle ilgili olarak kanunun 10’uncu maddesinin ı. bendinde aşağıya aldığımız açıklamalar yapılmıştır.
ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ‘Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı’ dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır.

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.
Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya, halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kanunun 10’uncu maddesine yapılan bu ekten sonra Sermaye artırımında indirim başlığı ile 4.3.2016 tarih ve 9 sayılı tebliğ ile 1 sayılı Kurumlar Vergisi Genel tebliğine 10.6 sayılı kısım eklenmiştir. Söz konusu eklemeler 10 sahifeyi aşmakta ve çok detaylı açıklamaları içermektedir.
Yine daha sonra 2015 yılı nakit sermaye artırımı hesaplaması için 5.04.2016 tarih ve 40 sayılı KV. sirküleri ile TCMB faiz oranı %14,65 olarak tesbit edilmiştir.

Ertesi yıl için yani 2016 yılı için ise 15.02.2017 tarih ve 43 no.lu Kurumlar Vergisi sirküleri ile %13,57 olarak açıklanmıştır.
2017 yılında uygulanacak ortalama ticari kredi faiz oranı henüz açıklanmamıştır.
Bugünlerde açıklanacağını bekliyorum.

Eğer 2017 yılı için TCMB ortalama Ticari kredi faiz oranı açıklanırsa 4. Üncü geçici vergi döneminde nakit sermaye artışına ait indirim hesaplanabilecektir. Eğer açıklanamazsa, Kurumlar Vergisi beyannamesi verileceği zaman bu hesaplama yapılabilecektir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com