logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

27.02.2018

Aşağıdaki Karar ile; vergi borcu olan mükelleflerin, bu borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesi konusunda yeni düzenlenmeler yapılmış olup, bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar özetle şöyledir:

 

A-Hangi Firmalar Çok Zor Durumda Kabul Edilir?

1-Vergi borcu olan firmaların, çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinintespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır:

 

 

Nakit Oranı : Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

—————————————- = < 0,1

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı : Dönen Varlıklar – Stoklar

—————————————- = < 0,7

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

—————————————- = > 0,7

Toplam Varlıklar

 

2-Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu;

a-Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük,

b-Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük,

c-Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük,

olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir.

 

B-Tecil ve Taksitlendirme Süreleri ile Faiz Oranları Nasıldır?

 

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranları kullanılır.

Likidite Analizi Tablosu
Derece Oran
(L) (X)
1 0,7 ≥ X ≥ 0,6
2 0,6 > X ≥ 0,5
3 0,5 > X ≥ 0,4
4 0.4 > X ≥ 0,3
5 0,3 > X

 

 

Kaldıraç Analizi Tablosu
Derece Oran
(K) (Y)
1 0.7 ≤ Y ≤ 0,8
2 0,8 < Y ≤ 0,9
3 0.9 < Y ≤ 1
4 1 < Y ≤ 1,1
5 1,1 < Y

 

Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi bulunur. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu”ndan tespit edilir.

 

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu
Çok Zor Durum Derecesi (L+K) Azami Tecil Süresi Tecil Faizi Oranı
2-3 18 aya kadar TFO x 0,75
12 aya kadar TFO x 0,7
6 aya kadar TFO x 0,65
4-5 24 aya kadar TFO x 0,7
18 aya kadar TFO x 0,6
12 aya kadar TFO x 0,5
6 aya kadar TFO x 0,4
6-7 36 aya kadar TFO x 0,7
24 aya kadar TFO x 0,6
18 aya kadar TFO x 0,5
12 aya kadar TFO x 0,4
6 aya kadar TFO x 0,3
8-9 48 aya kadar TFO x 0,6
36 aya kadar TFO x 0,5
24 aya kadar TFO x 0,4
18 aya kadar TFO x 0,3
12 aya kadar TFO x 0,2
6 aya kadar TFO x 0,1
10 60 aya kadar TFO x 0,5
48 aya kadar TFO x 0,4
36 aya kadar TFO x 0,3
24 aya kadar TFO x 0,2
18 aya kadar TFO x 0,15
12 aya kadar TFO x 0,1
6 aya kadar TFO x 0,05

 

C-Yİ-ÜFE Nasıl Uygulanacak?

 

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammı, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanır.

Kaynaklar

Resmi Gazete Tarihi ve No Yasal Dayanak
24.02.2018 – 30342 2018/11284 Sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com