logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

12.04.2018

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32.Maddesinin birinci fıkrasına, 7104 Sayılı Kanunun 10.Maddesiyle aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bazı fıkraları şu şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.”

Buna göre;

1-KDV iadesi talebinde bulunacak mükelleflerin, bu taleplerini, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar KDV iadesine yetkili vergi dairelerine bildirmeleri şarttır.

Örnek:

KDV iadeleri yönünden İstanbul Haliç İhtisas Vergi Dairesine bağlı bulunan (A) İhracat A.Ş.’nin, 2018/Nisandönemi ile ilgili olarak KDV Kanununun 11-1/a uyarınca ihracat istisnasından kaynaklanan  2.750.000.-TL KDV iadesi hesaplanmıştır. Buna göre, bu mükellef(veya Yeminli Mali Müşaviri), en geç 31.12.2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine müracaat ederek KDV iade talebinde bulunmalıdır.

Zira;

İşlemin yapıldığı dönem Nisan /2018,

İzleyen 1.Yıl 2019,

İzleyen 2.Yıl 2020’dir.

2-İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iadesi yapılacaktır. Nitekim bu konuda Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından basına yapılan açıklamada “Kanunla getirilen en önemli düzenlemenin, ihracattaki KDV iadelerinin kapsamının genişletilmesi ve hızlandırılmasıdır. İhracatçılar mevcut sistemde sadece ihraç ettikleri malın bünyesine giren KDV’yi iade olarak talep edebiliyor. Normal alışları sırasında ödedikleri KDV yükü de onların üzerinde kalıyorİmalatçı ihracatçılar bundan böyle gerek makine teçhizat alımları gerekse diğer alışları nedeniyle üstlendikleri ve henüz ihraç etmedikleri malların KDV’sini de alabilecek. Zaman zaman işletmeler ihracatçı şirketi kurup bunun üzerinden KDV almaya çalışıyordu. Ayrıca şirket kurulmasına gerek olmayacak. İhracatçılarla istişarede bulunularak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacak ve ihraç edilen malın bedeline göre her sektörde farklı oranlar belirlenecektir”

Kaynaklar:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
7104 Sayılı KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com