logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

19.04.2018

7103 sayılı Kanunun 16.Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 30.Madde eklenmiştir. Eklenen bu maddeye göre 01.05.2018 tarihinden sonra;

1- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde,

2- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce  münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen;

1-Yeni makina ve teçhizat,

2Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat,

için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.

Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizat, Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.

 

Örnek:

İstanbulda Polyester Elyaf imalatı yapan (A) A.Ş., sanayi sicil belgesine sahip olup, polyester elyaf imalatında kullanmak üzere 30.06.3018 tarihinde 5.000.000.-TL bedelle 25.6 Grubunda yer alan yeni polyester elyaf  makinası almıştır.

333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği  uyarınca 25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri 10 yıl ve normal amortisman oranı da %10’dur.

Buna göre, yeni uygulama ile 2018 hesap dönemi amortisman gideri şöyle hesaplanabilir:

 

Kaynaklar:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
30.03.2018 – 2.Mük-30373 7103 Sayılı Vergi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com