logo


İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.com

20.04.2018

2015 yılında 6637 Sayılı Kanunla  nakit sermaye artırımının teşvik edilmesi için 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bir düzenleme yapılmıştır.5520 Sayılı KVK’nın 10. Maddesine eklenen (ı) bendi ile nakit sermaye artışı yapanlar desteklenerek Öz Kaynakların güçlendirilmesi hedeflenmiş ve bu düzenleme 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İndirimden kimler yararlanacak:

5510 KVK /10-ı bendine göre ; yeni  kurulan ya da nakit sermaye artıran şirketlerde, nakit konulan ya da artırılan sermaye üzerinden Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın % 50’sinin kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.

İndirimden Yararlanmayan kuruluşlar ise;

  • Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
  • Kamu iktisadi teşebbüsleridir.

İndirim kapsamına giren sermaye artışları:

  • Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları
  • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı

indirim kapsamına alınmıştır.

Kapsam dışı sermaye işlemleri:

5510 KVK 10/ı bendinde indirim hesaplamasında dikkate alınmayan sermaye işlemleri belirtilmiş olup aşağıdaki gibidir;

  • sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar,
  • sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından,
  • bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan,
  • ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları

Kurum kazancından İndirilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

 

Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre

 

Nakdi Sermaye Artışı; İndirim hesabına dahil edilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Ticari krediler Faiz oranı; KVK /47 Nolu Sirküye göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır.

İndirim Oran; Genel indirim oranı  % 50 olarak alınacaktır. Ancak indirim oranı; şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların  teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Süre; Artırılan sermayenin hesap dönemi içinde nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay  alınarak yılın kalan süresi için kıst dönem esas alınacaktır.

Nakit sermaye artışı yapan firmalar yukarıdaki formüle göre hesapladıkları tutarları kurum kazancından indirebileceklerdir.Ayrıca nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.Kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmadan izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

KAYNAKÇA

[1] 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

[2] KVK /47 Nolu Sirkü /2018-1

[3] 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu

Kaynak: www.MuhasebeTR.com