logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

27.04.2018

İmalat işiyle uğraşan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1- Yatırım teşvik belgesi kapsamında Euro cinsinden satın alınan makina alışı nedeniyle; alıştan önce satıcı firmaya ödenen avanslara ilişkin,

 2- Yatırım teşvik belgesi kapsamında Euro cinsinden satın alınan makina alışı nedeniyle; alıştan sonra yapılan ödemelere ilişkin,

Alıcı firma lehinde oluşan kur farklarına KDV hesaplanması şart mı? 

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının aşağıda anılan Özelgesinde yapılmış olup, özetle şöyledir:

1-Katma Değer Vergisi (KDV)Kanununun;

-10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile;

-10/b maddesinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile,

vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

-13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden istisna olduğu,

-24/c maddesinde vade farkı, fiyat farkı, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

-26 ncı maddesinde de, bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği

belirtilmiştir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkar lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekir.

Ancak, avans mahiyetindeki ödemeler bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV nin konusuna girmemektedir. Avans karşılığının döviz cinsinden alınması veya ödenmesi ve bu avansların belli dönemlerde güncelleştirilmesi bu durumu değiştirmemektedir. Bu bakımdan avanslardan dolayı alıcı firma lehine oluşan kur farklarına KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

2- KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makina teçhizat KDV den istisna olduğundan, teslimden önce verilen ve karşılığında fatura ve benzeri belge düzenlenen avanslar ile teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farkları için KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek:

İstanbul’da polyester iplik imalatı işiyle uğraşan (A) San.ve Tic.A.Ş.’nin bazı işlemleri şöyledir:

1- 01.01.2018 tarihinde 1.000.000.-Euro ya iplik makinası satın alınmak için 500.000 Euro avans verilmiştir.(1 Euro = 4,515.-TL)

2-Makine 08.04.2018 tarihinde teslim alınmıştır(1 Euro = 5,000.-TL).

Avans Tutarı (Euro) Avans Kuru(TL) Alış Kuru(TL) Kur Farkı(TL)
500.000 4,515 5,000 242.500

 

Bu kur farkı, bir teslim veya hizmet ifasından kaynaklanmadığından, için KDV hesaplanmayacaktır.

Kaynaklar:

Özelge Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı
09.12.2011 – 716 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com