logo


Hüseyin Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
huseinozdemir@hotmail.com

03.05.2018

Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge;

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının açılışı, toplantı başkanlığının oluşturulması, oy kullanma usulü, tutanağın düzenlenmesi ve toplantı sonrasında yapılacak işlemleri içermektedir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak İç Yönergede aşağıdaki kurallara yer verilmelidir.

  • Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması,
  • Toplantı başkanlığının oluşturulması.
  • Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri.
  • Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem,
  • Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü,
  • Toplantı tutanağının düzenlenmesi,
  • Toplantı sonunda yapılacak işlemler.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge, genel kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen 5 gün içinde internet sitesinde de yayımlanır.

İç Yönergeye göre yapılacak Genel Kurulların çağrısı esas itibariyle Yönetim Kuruluna aittir. Çağrısı Yönetim Kurulu dışında yapılacak Genel Kurul toplantılarının açılışı ise İç Yönergede hüküm olmaması halinde çağrıyı yapan yetkililer tarafından yapılmalıdır.

İç yönergenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin eki ( Ek-5 ) örneğe uygun içerikte olması gerekir.

İç Yönerge genel kurulda onaylanarak sadece 1 defa tescil ettirilir. Dolayısıyla, daha önceki genel kurullarda tescil ettirilmiş ise, değişiklik yapılmayacağı sürece bir daha tescil ettirilmesine gerek yoktur. Bu kapsamda, yeni kurulan şirketlerin de yapacakları ilk genel kurul toplantısında (olağan veya olağanüstü) İç Yönergeyi onaylayarak tescil ettirmesi gerekir.

Ayrıca TTK. 367. ve 371/7. maddelerine göre yönetim kurulu yetki devri ve kısıtlı temsile ilişkin iç yönerge de düzenlenebilir. Bu İç Yönergenin de tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com