logo


İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.com

11.05.2018

(Yürürlük Tarihi ; 01.05.2018-31.12.2019 )

Ülkemizde; üreticinin desteklenerek yatırımların artırılması ve Ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için her konuda desteklemeler yapılmakta olup bu destekler içerisinde  en önemli katkısı olan bence KDV konusundaki düzenlemelerdir. 27.03.2018 Tarihinde 7103 Sayılı Kanunun 31.Maddesi ile imalatçının desteklenmesi için KDV konusunda önemli değişiklikler yapılarak  3065 Sayılı KDV Kanununa Geçici 39.Madde eklenmiştir. KDV Kanunu Geçici 39.Maddenin yürürlük tarihi 01.05.2018 tarihi olup bu maddeye göre ;

  1. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanuna göre sanayi sicil belgesine sahip imalatçılardan imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve techizat teslimleri,
  2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında,teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
  3. 5746 Sayılı Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında, AR-GE ve tasarım merkezlerinde,
  4. 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında,

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara özellikle bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve techizat teslimleri  31/12/2019  tarihine kadar katma değer vergisinden istisnadır yani KDV ödenmeyecektir.

Bu kanun kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir, indirim yoluyla telafi edilmeyen vergiler istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya  elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı,verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

7103 Sayılı Kanunla sanayi sicil belgesine sahip olan imalatçıların yeni makine ve techizat alımlarının KDV istisnası düzenlemesi yapılırken amortismanı konusundada  düzenleme yapılmış 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna Geçici 30.Madde eklenmiştir.

VUK’na eklenen Geçici 30.Maddesi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.05.2018 tarihinden 31.12.2019tarihine kadar;

  1. 7103 Sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemelere göre alınan yeni makine ve techizat ile
  2. Aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve techizat için;

uygulanacak amortisman oran ve süreleri,VUK’na göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısıdikkate alınmak suretiyle  hesaplanabilir ki faydalı ömür süreleri küsuratlı çıkarsa rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle amortisman oran ve süreleri yeniden belirlenir.Bu şekilde belirlenen amortisman oran ve süreleri izleyen yıllarda değiştirilemez.

Sonuç olarak; imalatçı firmaların desteklenmesi için 7103 Sayılı Kdv Kanunu ile 31.12.2019  tarihine kadar alınan yeni makine ve techizatlar için Kdv istisnası ve amortisman oranlarında düzenlemeye gidilmiştir ki bu düzenlemelerin 2018 yılında makine yatırımı yapmak isteyen işletmeler açısından değerlendirmeleri avantajlarına olacaktır.

KAYNAKÇA

[1] 27.03.2018 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun 16.Madde / 31.Madde

[2] 3065 Sayılı KDV Kanunun Geçici 39.Madde

[3] 213 Sayılı VUK Geçici 30.Madde

[4] 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[5] 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu

[6] 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

[7] 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkında Kanun

[8] 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com