logo


Murat Dayanç
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
mdayanc@bnddenetim.com

16.05.2018

TBMM Genel Kurulu’nca 11.5.2018 tarihinde kabul edilen 7143 sayılı Kanun 1 inci ve 9 uncu maddenin onuncu fıkraları uyarınca yeniden yapılandırmada kapsamına dahil olacak ve olmayacak kamusal borç/alacaklar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

KANUNUN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN İÇERİĞİ

Kapsama Dâhil Unsurlar

7143 sayılı Yasa;

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren ve 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannamelere ait veya bu tarihten önce tahakkuk eden vergileri, bu vergilere bağlı vergi cezalarını, gecikme faizlerini ve gecikme zamlarını ayrıca 31.3.2018 (bu tarih dâhil)’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını,

2) 31.3.2018 (bu tarih dâhil)’den önce 1111, 2893, 2918, 2972, 3376, 3984, 4925, 5539, 5490, 6001, 6112 Kanun gereğince verilen idari para cezalarını ve Maliye Bakanlığı’nca 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 4749 sayılı Yasa kapsamındaki asli ve fer’i amme alacaklarını,

3) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu veya ortaklardan alacakların beyanını,

4) 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen gümrük vergisi, idari para cezası, faizleri, gecikme faizleri, gecikme zamlarını,

5) SGK’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Yasa kapsamında takip edilen ve 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihinde veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre sonuna kadar tahakkuk edip ödenmemiş bulunan,

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında 2018 Mart dönemi ve önceki dönemlere ait sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarını,
  • 2018 Mart dönemi ve önceki dönemlere ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarını,
  • 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını,
  • 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin ilgili Kanunları gereğince idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını,
  •  İlgili Kanunları gereğince takip edilen 2018 Mart ayı ve öncesi aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını,

6) İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ettiği vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihinde ödenmemiş bulunan aslı ve fer’i amme alacaklarını,

7) Belediyelerin,

  • VUK kapsamına giren ve 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait beyana tabi vergi ile bu tarihten önce 2018 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden vergi, bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve zamları ile bunların dışında 6183 sayılı Kanun kapsamında vadesi 31.3.2018 tarihinden önceye ait olan ve takip edilen asli ve fer’i amme alacaklarını,
  • 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki döneme ait ücret alacakları ve buna bağlı fer’i alacaklarını,
  • 5393 sayılı Kanun kapsamında 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki döneme ait su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklarını (sözleşmeden doğan ceza ve zamlar dâhil),
  • 2872 sayılı Kanun kapsamında 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki döneme ait katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklarını (sözleşmeden doğan ceza ve zamlar dâhil),

8) 2560 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ve kanalizasyon idarelerinin 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki döneme ait ve 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren ödenmemiş bulunan su ve atık su alacakları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarını (sözleşmeden doğan ceza ve zamlar dâhil),

9) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki döneme ait ve 7143 sayılı Yasanın yayımı tarihinden itibaren ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacaklarını,

içermektedir.

Kapsama Dâhil Olmayan Unsurlar

7143 sayılı Yasa;

1) Vergi beyannamelerine ilişkin 31.3.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergileri,

2) 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu araçlar vergisi ikinci taksitini,

3) Maliye Bakanlığı’nca 6183 sayılı Kanun kapsamında 4749 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile 6326 sayılı Kanun uyarınca alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkını, 6491 sayılı Kanun kapsamında alınan Devlet hissesini, 6747 sayılı Kanun uyarınca alınan şeker fiyat farkını, 79 sayılı Kanun kapsamında alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkını, 3213 sayılı Kanun kapsamında alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ve madencilik fonunu, 491 KHK ve 655 sayılı Kanun kapsamında alınan kılavuzluk römorkörcülük hizmet paylarını,

4) İl özel idarelerinin idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare paylarını,

5) Belediyelerce alınan 2018 yılana ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri veya diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, idari para cezaları ile 2464 sayılı Kanunun 97/b gereğince ödenen payları,

6) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 5216 sayılı Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacakları,

7) 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacakları,

kapsamamaktadır.

SONUÇ

Yazının önceki bölümlerinde yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere seçim öncesi düzenlenen bu af Yasası ile devlet/kamu kurumlarına şu veya bu şekilde borçlanılmış fakat ödenmemiş bulunulan ve ayrıntısı yazı içeriğinde belirtilen pek çok borç unsuru, yeniden yapılandırma veya ödeme kolaylığı kapsamına alınmıştır.

K A Y N A K Ç A

1)  Kanun Metni, Gerekçesi,

2)  İlgili Kanunlar.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com