logo


Murat Dayanç
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
mdayanc@bnddenetim.com

23.05.2018

GİRİŞ

TBMM Genel Kurulu’nca 11.5.2018 tarihinde kabul edilen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 2, 9 ve 10 uncu maddeleri uyarınca yeniden yapılandırmada kapsamına dâhil olan ve bu yapılandırma kapsamında kesinleşen borç/alacaklar bakımından anılan bu Kanun kapsamında vazgeçilen kısımları (affedilen kısımları) bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yukarıda sayılan Kanun maddeleri 18.05.2018 tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu konu detaylı bir şekilde izah edilemeye çalışılacaktır.

VAZGEÇİLEN KESİNLEŞMİŞ BORÇ/ALACAKLAR UYGULAMASI

A- Genel ve Ortak Esaslar

7143 sayılı Kanun (kısaca Af Kanunu)’un 2, 9 ve 10 uncu maddelerine göre;

Af Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması maksadıyla başvuruda bulunan ancak Af Kanununda belirtilen ödenme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Af Kanunu kapsamına giren alacaklara karşılık 18.05.2018 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Af Kanunu kapsamında tahsil edilen tutarlar ile tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin red ve iadesi yapılmaz.

Af Kanununun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dahil)[1]kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ancak Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun haklarından yararlanıldığı ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Af Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

B- Af Yasasından Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için Af Kanununun 2 ve 3 üncü maddeleri hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödenmeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. (Bu hüküm il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında uygulanmaz.) Ancak vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Af Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi ve 31 Temmuz 2018 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Af Kanunu hükümlerinden yararlanılacaktır.

Yapılandırma kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar Af Kanunu hükümlerinden yararlanıldığı kabul edilecektir.

C- Yapılandırılan Alacakların Kredi Kartı İle Ödenme Koşulları

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine Af Kanunu kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görülmesi halinde mümkün olacaktır.

Bu durumda ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacaktır. Bu durumda ilgili banla tarafından borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecektir.

Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanacaktır. Fakat taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu taksitlere katsayı uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

D- Yapılandırılan Alacakların İade Alacaklar Karşılığı Mahsuben Ödenmesi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, Af Kanunu hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükellefler talep etmeleri halinde mahsuben ödeme yapabileceklerdir.

Mükelleflerin bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas alındığı tarih itibarıyla Af Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılabilir.

Eğer mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsup yapılırsa, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutarlar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için Af Kanunu hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

  1. Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelerce Takip Edilen Kesinleşmiş Alacaklar

a) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ve Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara yürütülen gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarından ve aslı 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamından vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler.

2) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayan vergi alacakları.

3) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmı.

4) Ödenmemiş vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

5) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

b) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara ait gecikme zamlarının tamamından ve cezaların kalan %50’sinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayanlarda dâhil olmak üzere vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları.

2) İştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si.

3) Gecikme zammı yerine, 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

4) Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

c) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara bağlı fer’ilerin tamamından vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayanlarda dâhil olmak üzere vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Af Kanununun 1/ (b) bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı.

2) İdari para cezalarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

3) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

ç) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) bu Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen unsurlara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamından vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayanlarda dâhil olmak üzere vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmı.

2) Bu amme alacaklarına bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

3) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

d) 5736 sayılı Kanun’un 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamından, vazgeçilecektir.

Öte yandan Af Kanunu kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, Af Kanunu hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorunda değildirler.

Ayrıca yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için Af Kanunundan yararlanılması halinde bu tür alacalar için tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak 18.05.2018 tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Af Kanununda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

  1. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklar

a) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ve Af Kanunu kapsamında hesaplanan gümrük vergisi tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara yürütülen gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarından ve aslı 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamından vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan gümrük vergileri.

2) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayan gümrük vergi alacakları.

3) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı.

4) Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

5) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

b) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara ait cezaların kalan %50’sinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayanlarda dâhil olmak üzere vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları.

2) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe tebligat yapılmayanlarda dâhil olmak üzere 5326 sayılı Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’si.

c) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara ait cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faizgecikme faizigecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamından vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u.

2) Varsa gümrük vergileri aslının tamamı.

3) Bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar.

  1. Belediyelere Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklar

a) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara bağlı cezaların ve fer’ilerin(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) 2464 sayılı Kanun’un 97 nci maddesine göre tahsili gereken harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre belirlenen ücretler.

2) Su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar.

3) Su, atık su ve katı atık ücretine bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil).

b) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı.

2) Katı atık ücretine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil).

c) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı.

2) Su ve atık su bedeline bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil).

ç) 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) Af Kanunu kapsamında hesaplanan tutarın tamamının veya ilk taksitinin Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartıyla aşağıda belirtilen ve ödenmesi zorunlu olan unsurlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi zorunlu olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

1) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkların (YİKOB), vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı.

2) Bu katkı payına bağlı fer’i alacaklar.

  1. Diğer Kesinleşmiş Vazgeçilen Alacaklar

1) 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi kapsamında köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

2) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, tamamının veya ilk taksitinin Ağustos 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden,

3) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıntamamının veya ilk taksitininAğustos 2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden,

4) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/3/2018 tarihi itibarıyla geldiği halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine 18.05.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Ağustos 2018 başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre hesaplanan katsayı ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden,

vazgeçilecektir.

SONUÇ

Yazının önceki bölümlerinde yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere seçim öncesi düzenlenen bu Af Yasası ile devlet/kamu kurumlarına şu veya bu şekilde borçlanılmış fakat ödenmemiş bulunulan ve ayrıntısı yazı içeriğinde belirtilen pek çok kesinleşmiş borç unsuru, yeniden yapılandırma veya ödeme kolaylığı kapsamına alınmış ve bu borçlara ilişkin olarak hesaplanan pek çok faiz, gecikme zammı, vergi cezası vb. unsurların tahsil edilmesinden vazgeçilmiştir.

K A Y N A K Ç A

1)  Kanun Metni, Gerekçesi,

2)  İlgili Kanunlar.

 


[1] 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

23.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com