logo


Mustafa Kalafat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
mkalafat@guris.com.tr

29.05.2018

Değerli Okurlar,

Bildiğiniz üzere, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazete ile ve aynı zamanda bu kanuna ilişkin 1 nolu genel tebliğ de 26.05.2018 tarihinde 30432 (1.Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin amacı; gerek örnekleriyle, gerekse detaylı açıklamalarıyla bu kanundan yararlanacaklara yol göstermektedir. Makalede üzerinde durulacak konu ise KDV matrah artırımda dikkat edilmesi gereken hususlardır.

1) “7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak maddede belirtildiği şekilde belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak, Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar beyan eden ve aynı maddede belirtilen süre ve şekilde ödeyen mükellefler nezdinde, söz konusu vergiyi ödedikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.”

Yani kanun 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre matrah artırımı için son başvuru süresi 31.08.2018 dir. Bu tarihe kadar gerekli çalışmalarınızı yapıp sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

2) “Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekmektedir. Ancak mükelleflerin yıl bazında seçimlilik hakları mevcuttur.”

Örneğin, 2013 yılının sadece Nisan ayına matrah artırımında bulunamazsınız. Eğer 2013 yılı için KDV matrah artırımında bulunacaksanız, yılın tüm aylarını kapsayacak şekilde hazırlık yapmanız gerekecektir.

3) “İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamı;

-İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ile

-Tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşan mükellefler

ilgili yıl için gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabilecektir.

Buna göre, ilgili yıl içinde en az üç dönemde 1 No.lu KDV beyannamesi veren ve hiçbir dönemde hesaplanan vergisi çıkmayan veya sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi beyanı bulunan mükelleflerin artırım taleplerinde, bu Tebliğin bu bölümüne göre işlem yapılacaktır. Bu mükelleflerin, KDV artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.”

Örneğin, ÜNYE A.Ş. 2015 yılı için KDV matrah artırımında bulunmak istemektedir. Ancak söz konusu yıla ait hiçbir dönemde hesaplanan KDV’si çıkmamaktadır. Mükellef aynı yıl için 70.000,00 TL Kurumlar Vergisi matrah artırımında bulunmuştur. Bu durumda 2015 yılı için yapması gereken KDV matrah artırımı (70.000,00 TL x %18) 12.600,00 TL dir. Kanunda 2015 yılı için belirlenen KDV matrah artırım oranı olan %2,5 burada dikkate alınmaz.

Bir başka örnekte ise, ÜNYE A.Ş. 2016 yılı KDV matrah artırımı yapmak istemektedir. KDV beyannamelerinin yıllık hesaplanan KDV tutarı 150.000,00 TL dir. 2016 yılı için kanunda belirlenen artırım oranı %2 dir. Bu durumda (150.000,00 TL x %2) 3.000 TL lik matrah artırımı ortaya çıkmaktadır. Ancak ÜNYE A.Ş. aynı yıla ait 50.000,00 TL Kurumlar Vergisi matrah artırımında bulunmuştur. Bu durumda 2016 yılı için yapılması gereken KDV matrah artırımı (50.000,00 TL x %18) 9.000,00 TL çıkmaktadır. KDV artırım tutarı 3.000 TL den büyük olan 9.000,00 TL olacaktır.

Sadece KDV matrah artırımında bulunmak istiyorsanız mutlaka ilgili yıl için de gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı çalışmanızı yapıp, rakamları kontrol etmeniz gerekmektedir.

4) “Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümlerin düzenlendiği Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü  fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere (30.09.2018) ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.

5) “Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.”

6) “Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.”

Sonuç olarak, özellikle üzerinde durulması gereken nokta KDV matrah artırımı yapmadan önce durumunuzu Kurumlar / Gelir Vergisi matrah artırımı açısından da değerlendirmenizdir. Çift taraflı kontrol sistemine dikkat etmemeniz durumunda Maliye artırım ile ilgili yıllara ait size ek tahakkuk çıkarabilir. Bu da gider kaydedilemeyen ek bir maliyet olarak önünüze gelir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ilgili kanun ve tebliğin çok dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yapmış olduğunuz matrah artırım haklarından yaralanmak için ödeme süreleri de son derece önem arz etmektedir.

Kaynak: 7143 SAYILI KANUN VE GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com