logo


Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.com

29.05.2018

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve genel itibariyle vergi affı olarak da bilinen 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğü girmiş bulunmaktadır. Yazımızda bahsi geçen kanuna ilişkin matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzetilmesine ilişkin durum genel hatları ile ele alınacak olup bu süreçlere ilişkin örnek olaylar ile muhasebe kayıtları düzenlenecektir.

 1. Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?

 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artırımı, Vergi Oranları ve Tutarları  
Yıl Asgari Matrah Artırım Oranı Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı İndirimli Vergi Oranı  
Bilanço Usulünde Defter Tutan ve Serbest Meslek Erbapları için İşletme hesabına göre defter tutanlar için Basit Usul Vergiye Tabi Olanlar GMSİ’ye Tabi Olanlar
2013 % 35 18.095,00 12.279,00 1.809,50 3.619,00 %20 %15
2014 % 30 19.155,00 12.783,00 1.915,50 3.831,00 %20 %15
2015 % 25 20.344,00 13.558,00 2.034,40 4.068,80 %20 %15
2016 % 20 21.636,00 14.424,00 2.163,60 4.327,20 %20 %15
2017 % 15 24.525,00 16.350,00 2.452,50 4.905,00 %20 %15

 

 1. Mükellefler indirimli vergi oranlarından artırımda bulunan yıl için beyannamenin kanuni süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergileri süresinde ödemiş olmaları şartıyla yararlanabilirler.
 2. Geliri basit usulde olan mükellefler için asgari matrah artırım tutarı bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için belirlenen tutarın 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için1/5’inden bunlar dışındakileri için iletme hesabına göre defter tutan mükelleflere ait tutarlardan az olamaz.

 

ÖRNEK -1

Bilanço usulüne göre defter tutan ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunan Ahmet Bey’in 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllara ilişkin beyan etmiş olduğu matrah aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup mükellef Ahmet Bey ilgili bütün yıllara ilişkin matrah artırımında bulunacak olup ödenecek vergiyi 6 eşit taksitte ödeyecektir. Mükellef Ahmet Bey 2015 yıllında beyan etmiş olunan vergiyi kanuni süresinden sonra vermiş olduğundan dolayı bu yıl için % 20 diğer yıllar indirimli vergi oranından yararlanacaktır.

Yıl Beyan Edilen Matrah (TL) Artırım Oranı Artırılan Matrah Tutarı (TL) Vergi Oranı Ödenecek Vergi Miktarı (TL)
2013 0,00 %35 18.095,00 (*) %15 2.714,25
2014 15.000,00 %30 19.155,00 (**) %15 2.873,25
2015 105.000,00 %25 26.250,00 %20 5.250,00
2016 0,00 %20 21.636,00 %15 3.245,40
2017 228.000,00 %15 34.200,00 %15 5.130,00
Toplam Ödenecek Vergi Miktarı 19.212,90  

 

(*) İlgili yılda zarar beyan edilmiş olması neticesinde matrah oluşmamasından dolayı 2013 yılı için belirlenmiş olan bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı 18.095,00-TL olarak hesaplanmıştır.

(**) İlgili yılda 15.000,00-TL matrah beyan edilmesine karşın 15.000,00-TL*0,30 = 4.500,00-TL’nin 2014 yılı bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için asgari matrah artırım tutarı 19.155,00-TL’den düşük olmasından ötürü asgari matrah artırım tutarı olarak 19.155,00-TL esas alınmıştır.

Mükellef Ahmet Bey 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ilişkin bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için matrah artırım tutarı sonucu toplam ödenecek vergi miktarı 19.212,90-TL’dir. Mükellef bu tutarı 6 eşit taksitte ödeyecektir.

Hesaplanan tutar 6 eşit taksitte ödenmesi neticesinde 19.212,90*1,045 =20.077,48 olup. 20.077,48-TL taksit miktarı olan 6 eşit taksite bölünecek olup taksit süreleri ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Taksitler aşağıdaki tablodaki şekildedir;

Taksit No Ödeme Tarihi Aylık Taksit
1 31.08.2018 3.346,24
2 31.10.2018 3.346,24
3 31.12.2018 3.346,25
4 28.02.2019 3.346,25
5 30.04.2019 3.346,25
6 30.06.2019 3.346,25
Toplam 20.077,48

 

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————– /   /   —————————-    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar   3.446,24  
  05. KKEG      
180.01. Gelecek Aylara Ait Giderler   6.892,49  
180.02. Gelecek Aylara Ait Giderler   3.446,25  
180.03. Gelecek Aylara Ait Giderler   6.892,50  
  368.Vad.Geç.Ert.Tak.Ver.ve DiğerYas.Yük.    
    01.Gelir Ver. Matr. Artımı   3.446,24
    02.Gelir Ver. Matr. Artımı   6.892,49
    03.Gelir Ver. Matr. Artımı   3.446,25
    04.Gelir Ver. Matr. Artımı   6.892,50
—————————————- ————————————-    
——————————————   /  /  ———————————-    
368.01.Gelir Ver. Matr. Artımı   3.446,24  
     102 Bankalar   3.446,24
——————————————- ————————————-    

b. Taksit Ödemesine İlişkin Kayıt

——————————————   / /   ———————————    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar     6.892,49  
  180.01.Gelecek Ay. Ait Gider.   6.892,49
——————————————— ————————————-    
——————————————-   / / ————————————    
368.02.Gelir Ver. Matr. Artımı   6.892,49  
  102 Bankalar   6.892,49
——————————————— ————————————-    

NOT – 1; Artırımında bulunulan yıllara ilişkin 2018 yılına devreden zararların % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar ait kârlardan mahsup edilebilecektir.

 

 1. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artırımı, Vergi Oranları ve Tutarları  
Yıl Asgari Matrah Artırım Oranı Asgari Artırım Tutarı

(TL)

Vergi oranı İndirimli Vergi oranı  
2013 % 35 36.190,00 %20 %15
2014 % 30 38.323,00 %20 %15
2015 % 25 40.701,00 %20 %15
2016 % 20 43.260,00 %20 %15
2017 % 15 49.037,00 %20 %15

 

ÖRNEK -2

Kurumlar vergisi mükellefi ABC San. Tic. A.Ş. yıllara ilişkin beyan etmiş olduğu matrah aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup şirket 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin matrah artırımında bulunacak olup ödenecek vergiyi tek seferde ödeyecektir. Şirket beyannamelerini ve ödemelerini zamanında yapmış olduğundan ötürü indirimli vergi oranından yararlanacaktır.

 Yıl Beyan Edilen Matrah (TL) Artırım Oranı Artırılan Matrah Tutarı (TL) Vergi Oranı Ödenecek Vergi Miktarı (TL)
2014 0,00 %30 38.323,00(*) %15 5.748,45
2015 250.000,00 %25 62.500,00 %15 9.375,00
2016 50.000,00 %20 43.260,00(**) %15 6.489,00
Toplam Ödenecek Vergi Miktarı 21.612,45

(*) İlgili yılda zarar beyan edilmiş olması neticesinde matrah oluşmamasından dolayı 2014 yılı için belirlenmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı 38.323,00-TL olarak hesaplanmıştır.

(**) İlgili yılda 50.000,00-TL matrah beyan edilmesine karşın 50.000,00-TL*0,20 = 10.000,00-TL’nin 2016 yılı kurumlar vergisi mükellefleri için asgari matrah artırım tutarı 43.260,00-TL’den düşük olmasından ötürü asgari matrah artırım tutarı olarak 43.260,00-TL esas alınmıştır.

ABC San. Tic. A.Ş. 2014, 2015, 2016 yılına ilişkin bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için matrah artırım tutarı sonucu toplam ödenecek vergi miktarı 21.612,45-TL’dir. Mükellef bu tutarı tek seferde ödeyecektir.

——————————————- /   /   ——————————————-    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar   21.612,45  
      05. KKEG      
  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   21.612,45
        04. Kurumlar Ver. Matr. Art.    
——————————————- ————————————————-    
——————————————   /  /  ———————————————-    
360.04.Kurumlar Ver. Matr. Art.   21.612,45  
  102 Bankalar   21.612,45
——————————————— ————————————-    
 1. Katma Değer Vergisi (KDV)  İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?

 

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı Oranları
Yıl Oran
2013 % 3,5
2014 % 3
2015 % 2,5
2016 % 2
2017 % 1,5

ÖRNEK -3

XYZ San. Tic. A.Ş. 2014 yıllına ilişkin sadece iki vergilendirme döneminde ait katma değer vergisini beyannamesi etmiş, 2015 yılında ise yalnız 7 vergilendirme dönemine ait KDV Beyannamesini beyan etmiştir. Mükellef her iki yıla ilişkin katma değer vergisi matrah artırımında bulunacak olup ilgili yıllara ilişkin tablo aşağıdaki şekildedir;

2014 Yılı     Hesaplanan KDV (TL)   2015 Yılı      Hesaplanan KDV (TL)
Ocak 25.000,00   Ocak 18.000,00
Şubat 0,00   Şubat 35.000,00
Mart 0,00   Mart 32.000,00
Nisan 0,00   Nisan 10.000,00
Mayıs 0,00   Mayıs 0,00
Haziran 10.000,00   Haziran 16.000,00
Temmuz 0,00   Temmuz 14.000,00
Ağustos 0,00   Ağustos 0,00
Eylül 0,00   Eylül 50.000,00
Ekim 0,00   Ekim 0,00
Kasım 0,00   Kasım 0,00
Aralık 0,00   Aralık 0,00
Toplam 35.000,00   Toplam 175.000,00

 

2014 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak sadece 2 beyanname bildirilmiş olması neticesinde mükellef 2014 yılı kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı oranında artırım da bulunmuş dolayısıyla matrah 2014 yılı için belirlenen 38.323,00-TL tutarında arttırılacak ve bu tutar üzerinden 38.323,00*%18 = 6.898,14-TL hesaplanmalıdır.

2015 yılına ilişkin olarak 3 dönemden fazla beyanname verilmiş verilen beyannamelere ilişkin toplam matrah beyan edilen ay sayısına bölünerek 12 aya tamamlanacaktır. Dolayısıyla mükellef 175.000,00/7= 25.000,00-TL olarak hesaplanacak, bu tutar 25.000,00*12=300.000,00-TL olarak 1 yıla tamamlanacaktır. 2015 yılı için ise artırımda tutarı 300.000*%2,5=7.500,00-TL’dir.

——————————————- /   /   ——————————————–    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar   14.398,14  
      05.KKEG      
  360. Ödenecek Vergi ve Fonlar   14.398,14
    05 KDV. Matr. Art.    
——————————————-      ———————————————–    
——————————————   /  /  ————————————————    
360.05.KDV. Matr. Art.   14.398,14  
  102 Bankalar   14.398,14
———————————————       ———————————————-    

 

 1. İşletme Bünyesinde Bulunduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Mallara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı
Emtia Rayiç bedel Genel orana tabi ise  %10

İndirimli orana tabi ise oranın Yarısı

Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılır 31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.
Makine

Teçhizat Demirbaş

Rayiç bedel Genel orana tabi ise  %10

İndirimli orana tabi ise oranın Yarısı

Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz 31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

ÖRNEK -4

Tül perdelerin imal edilmesi işi ile iştigal eden ABC TÜL Perde San. Tic. A.Ş.’nin stoklarında mevcut bulunan fakat işletme kayıtlarında mevcut olmayan hammaddelere ilişkin oluşturulan ve indirimli orana tabi KDV’si bulunan malların mükellef kurumca belirlenen değeri 450.0000-TL’dir. Mükellefi kurumun bildirimde bulunmuş olduğu stok affına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

————————————— /   /   ——————————————–    
150 İlk Madde ve Malzeme   450.000,00  
191 İndirilecek KDV(*)   18.000,00  
  525 Kayda Alınan Emtia   450.000,00
    01. 7143 Say. Kanun Kayda Alınan Emtia    
  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   18.000,00
    06. Kayda Alın. Emtia İçin Öden. KDV    
————————————— ———————————————–    

(*) Kayda alınan emtia tül perde olması neticesinde indirimli KDV oranına tabidir. Dolayısıyla emtia için hesaplanan KDV oranın yarısı (%4) olarak hesaplanacaktır.

b. Ödemeye İlişkin Kayıt

—————————————————/ /   ————————————–    
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   18.000,00  
  06. Kayda Alın. Emtia İçin Öden. KDV      
    102 Bankalar   18.000,00
————————————————– —————————————–    

 ÖRNEK -5

ABC San. Tic. A.Ş.’nin işletme bünyesinde bulunan fakat işletmenin envanter listesinde görünmeyen demirbaşın kayda alınacak rayiç bedeli 500.000,00-TL’dir. Yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

————————————— /   /   ——————————————–    
255 Demirbaşlar   500.000,00  
  15. Kayda Alınan Demirbaş      
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*)   50.000,00  
  05. KKEG      
  526 Kayda Alınan Demirbaş   500.000,00
    01. 7143 Say. Kan. Kay. Alınan Demirbaş    
  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   50.000,00
    07. Kayda Alın. Demir. İçin Öden. KDV    
————————————— ———————————————–    

(*) Kayda alınan demirbaşa ait KDV indirim konusu yapılamaz.

            b. Ödemeye İlişkin Kayıt

—————————————————/ /   ————————————–    
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   50.000,00  
  07. Kayda Alın. Demir. İçin Öden. KDV      
    102 Bankalar   50.000,00
————————————————– —————————————–    

NOT – 2; İlgili bildirim işlemi, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

 

 1. İşletme Kayıtlarında Bulunduğu Halde işletme Bünyesinde Yer Almayan Stoklara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
Türü Kayda Alınacak Değer Ödenecek KDV KDV Beyan ve Ödeme Zamanı
Emtia Maliyet + Kar Emtianın tabi olduğu KDV oranı Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. (Fatura Düzenlenir) 31.08.2018 tarihine kadar Düzeltme yapılacak,VD ye bildirim yok. Ödenecek KDV’nin ilk taksiti 31.08.2018 tarihinde ikincisi 31.10.2018 tarihinde, üçüncüsü 31.12.2018 tarihinde olmak üzere 3 taksit halinde ödenecektir.
Eczaneler (emtia) Maliyet %4 Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz 31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

ÖRNEK -6

% 20 kar ile demir çelik alım-satım faaliyeti konusunda iştigal eden ABC Demir San.ve Tic. A.Ş.’nin işletme kayıtlarında var olduğu halde işletme bünyesinde bulunmayan ve maliyet değeri 250.000,00-TL olan emtia için yapılacak düzenleme ile gerçek duruma uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

(250.000 *0,20)+250.000 = 300.000,00-TL (Malın %20 kar ile satış rakamı)

300.000*0,18= 54.000,00-TL (Hesaplanan KDV)

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

————————————— /   /   ——————————————–    
(*) İşletmede Bulunmayan Stok   354.000,00  
  600 Yurt İçi Satışlar   300.000,00
    08. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı    
  391 Hesaplanan KDV (**)    
    06. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-1   18.000,00
    07. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-2   18.000,00
    08. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-3   18.000,00
————————————— ———————————————–    

(*) Aktif hesapta meydana gelen artış mükellefçe gereceğe uygun bir şekilde tespit edilmeli ve uygun hesapta aktifleştirilmelidir.  Fakat nedeni bulunamayan bir artış ise 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. değerlendirilmesi gerekmektedir.

(**) Ödenecek KDV ilgili Kanunda belirlenmiş tarihlerde 3 eşit taksit halinde ödenecektir.

b. Satılan Malın Maliyetine İlişkin Kayıt

——————————————–  / /     ———————————    
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti   250.000,00  
    153 Ticari Mallar   250.000,00
————————————————– —————————————–    

c. Ödemeye İlişkin Kayıt

———————————————–    / /      ———————————    
391 Hesaplanan KDV   18.000,00  
  06. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-1      
    102 Bankalar   18.000,00
————————————————– —————————————–    

NOT – 3; İlgili bildirim işlemi, BS formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

 

 1. İşletme Kayıtlarında Bulunduğu Halde İşletme Bünyesinde Yer Almayan Kasa ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
Türü Defter Kayıtlarında İşletmede Vergilemeye Esas Tutar Vergisel Yükümlülük Beyan ve Ödeme Zamanı
Kasa Hesabı Var Yok Kayıtlı Tutar %3 31.08.2018 tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir.
Ortaklar Cari Hesabı İşletmenin Esas Faaliyetleri Dışındaki İşlemler Nedeniyle Oluşan Tutarlar (Fiktif Değerler Olarak Değerlendirilmektedir) (Ortaklara Borçlar – Ortaklardan Alacaklar) %3

Kasa ve ortaklardan alacaklara ait tutarların düzetilmesi işlemi sadece bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olup 31.12.2017 tarihi bilanço üzerindeki bakiyeler itibariyle karşılaştırma yapılıp beyan edilecektir.

ÖRNEK -7

ABC San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2017 tarihi itibariyle bilanço üzerinde Kasa ve Ortaklar cari hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde olup 31.08.2018 tarihi itibariyle ilgili tutar miktarları değişmemiştir.

31.12.2017 Tarihi İtibariyle ABC San. ve Tic. A.Ş. Bilançosu
Hesaplar Tutarlar (TL) Vergilendirme Tutarı Ödenecek Vergi
100 Kasa Hesabı 400.000,00 400.000*0,03 12.000,00
131 Ortaklardan Alacaklar 1.250.000,00 (1.250.000+80.000) –(150.000+50.000) =

 

1.130,000*0,03

33.900,00
231 Ortaklardan Alacaklar 80.000,00
331 Ortaklara Borçlar 150.000,00
431 Ortaklara Borçlar 50.000,00

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

————————————— /   /  ———————————————-    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*)   1.530.000,00  
  .05 KKEG      
331 Ortaklara Borçlar   150.000,00  
431 Ortaklara Borçlar   50.000,00  
  100 Kasa Hesabı   400.000,00
  131 Ortaklardan Alacaklar   1.250,000,00
  231 Ortaklardan Alacaklar   80.000,00
————————————— —————————————————–    
————————————–  /      / —————————————    
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*)   45.900,00  
  .05 KKEG      
    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   45.900,00
      08. Kasa ve Ort. Düzeltme Ver.    
————————————————– —————————————–    

(*) Mükellefler, rasyolarında oluşabilecek bozulmalara karşın 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs yerine 296 Aktif Geçiçi Hesabı tercih edebilirler.

b. Ödemeye İlişkin Kayıt

———————————————–    / /     ———————————    
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar   45.900,00  
  08. Kasa ve Ort. Düzeltme Ver.      
    102 Bankalar   45.900,00
————————————————– —————————————–    

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 • Vergi Affı 2018- Vergi Afları Neleri Kapsıyor? [Detaylı Rehber] (http://www.muhasebetr.com/vergi-affi/) (26.05.2018)
 • A. Murat YILDIZ, 6736 Sayılı Mali Af Kanunu Uygulamalarının Muhasebe Kayıtlarına Yansımaları, Ankara, 2016

(https://www.samsunsmmmo.org.tr/upload/file/6736_sk_yapilan_islemlerin_muhasebestirilmesi%20(1).pdf) (26.05.2018)

 • Gelir İdaresi Başkanlığı, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu Rehber (25.05.2018)

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com