logo


Murat Dayanç
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
mdayanc@bnddenetim.com

11.06.2018

I. GİRİŞ

TBMM Genel Kurulu’nca 11.5.2018 tarihinde kabul edilen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 2, 4, 9 ve 10 uncu maddeleri uyarınca yeniden yapılandırmada kapsamına dâhil olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkârların bağlı oldukları odalar ile SMM, YMM ve avukatların bağlı bulundukları oda ve birliklere olan aidat, katılma payı vb. kesinleşen borçlar bakımından Af Kanunu kapsamında vazgeçilen kısımları (diğer bir deyişle affedilen kısımları) bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu Af Kanunun uygulanmasına yön vermek üzere 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de 1 seri no.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan Kanunun yukarıda bahsedilen tüm maddeleri 18.05.2018 tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlerleyen bölümlerde bu konu detaylı bir şekilde izah edilmeye çalışılacaktır.

II. VAZGEÇİLEN KESİNLEŞMİŞ AİDAT, KATKI PAYLARI

A) Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Aidat/Levha Aidat Borçları

1) Af Kapsamında Vazgeçilen Unsurlar

31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

Ayrıca 18.05.2018 tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, sigorta eksperlerinin ve sigorta acentelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu af hükümleri uygulanacak ve vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden,

vazgeçilecektir.

2) Af Yasasından Yararlanma Koşulları

Yukarıda belirtilen şekilde yapılandırma hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Yapılandırma kapsamında olan borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. 18.05.2018 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar da dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun Af Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

B) Esnaf Ve Sanatkârların Aidat/Katılma Payı Borçları

1. Af Kapsamına Giren Unsurlar

31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği halde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarlarınüyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

Ayrıca 18.05.2018 tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu af hükümleri uygulanacak ve vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden,

vazgeçilecektir.

2) Af Yasasından Yararlanma Koşulları

Af hükümlerinden yararlanılabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Yapılandırma kapsamında olan borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

C) SMMM, YMM ve Avukatların Aidat/Birlik Payı Borçları

1) Af Kapsamına Giren Unsurlar

31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının veya avukatların barolara olan aidat borçlarının birinci taksiti 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

Ayrıca 18.05.2018 tarihi itibarıyla üyelerin odalara veya avukatların barolara, odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden,

vazgeçilecektir.

2. Af Yasasından Yararlanma Koşulları

Yukarıda belirtilen hükmünden yararlanılabilmesi için 31 temmuz 2018 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Yapılandırma kapsamında olan borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekir. 18.05.2018 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun Af Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

III. SONUÇ

Yazının önceki bölümlerinde yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere seçim öncesi düzenlenen bu Af Yasası ile devlet/kamu kurumlarına veya çeşitli meslek odaları ile bunların oluşturduğu birliklere şu veya bu şekilde borçlanılmış fakat ödenmemiş bulunulan ve ayrıntısı yazı içeriğinde belirtilen aidat, katkı payı vb. kesinleşmiş borç unsurları, yeniden yapılandırma veya ödeme kolaylığı kapsamına alınmış ve bu borçlara ilişkin olarak hesaplanan pek çok faiz, gecikme zammı vb. unsurların tahsil edilmesinden vazgeçilmiştir.

K A Y N A K Ç A

1)         Kanun Metni, Gerekçesi,

2)         İlgili Kanunlar.

3) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri no.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com