logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

12.06.2018

Halı, iplik, bitkisel yağ, çocuk bezi imalatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bir soru da;

“Şirketlerin, limited şirketten anonim şirkete dönüştürülmesi işlemelerinde, hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak hisse senetlerinin bastırılıp ortaklara verildiği tarih mi, yoksa limited şirkette sahip olunan paylara ait tarih mi esas alınır?

Şeklindedir. Sözü edilen soruya ilişkin açıklamalar aşağıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde; “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. …

232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2- Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi” başlıklı bölümünde;

“Hisse senetlerinin 3 ay süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artış kazancının vergilendirilmeyecek olması hisse senedinin iktisap tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi alım satımı yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından hisse senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.

Genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortakların şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.” 

Buna göre, şirkette ortaklık payları, hisse senetlerinin çıkarıldığı tarihte hisse senedine bağlanmış olduğundan, hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan çıkarılma tarihinin esas alınması gerekir.

Dolayısıyla, iktisap edilen hisse senetlerinin 2 yıldan fazla süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından kazanç doğması durumunda, bu kazançlar değer artışı kazancı olarak dikkate alınmayacak ve vergiye tabi tutulmayacaktır. Buna karşın, sahip olunan hisse senetlerinin 2 yıldan daha az bir süre elde tutularak satılması durumunda elde edilen kazancın, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir.

Yasal Dayanak:

Özelge Tarihi ve Numarası
Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı
07.06.2018 – 119335
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com