logo


Özgür Yaylalı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ozguryaylali@gmail.com

05.07.2018

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca bu Kanuna ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri nolu Genel Tebliği de 26/05/2018 tarih ve 30432  1.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun 5’inci maddesine göre, Katma Değer Vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2013 yılı için %3,5, 2014 yılı için %3, 2015 yılı için %2,5, 2016 yılı için %2 ve 2017 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere vergi artımında bulunabilirler.

Mükellefler, sadece 1 nolu KDV beyannameleri için artırım hükmünden yararlanabilirler. Artırıma, Yıllık Hesaplanan KDV tutarı esas alınır. Bu hesaplamaya, İLAVE edilecek KDV dahil edilmeyecektir. Ancak, ilgili dönemlerde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gereken KDV’nin ilave edilecek KDV satırında beyan edilmiş olması halinde bu tutarların da hesaplanan KDV’ye dahil edilmesi gerekir. Artırım bildirimleri EN GEÇ 31/08/2018 tarihine(bu tarih dahil) kadar yapılabilir.

Tebliğin b) 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar kısmında 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b-3) bendinde, “…Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 5 inci maddesinde, KDV artırımında bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerinden herhangi birisine ilişkin KDV beyannamesinde “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” bulunmayan mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Mükellefler, ilgili yıl içindeki katma değer vergisi beyannamelerini vermekle birlikte, beyannamelerinin bazılarında “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” bulunmayabilir. Bu durum, mükelleflerin işlemlerinin tamamının istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden, ilgili dönemde işlemin bulunmamasından veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Buna göre, mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlerine ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemler dışındaki işlemleri dolayısıyla “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” yer alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın %18’i ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Artırım talebi nedeniyle ödenmesi gereken vergi, önce mükellefin beyanname verme durumuna göre bu Tebliğin (V/D-1) veya (V/D2) bölümlerine, daha sonra bu bölüme göre hesaplanacaktır. Bu tutarlardan büyük olanı, artırım nedeniyle ödenmesi gereken vergi olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin bazılarında “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur denilmiştir.

Buna göre 6736 sayılı af kapsamında 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait dönemlerde sadece kurumlar matrah artırımında bulunanlar yukarıda tebliğin ilgili kısmında belirtilen 1 No.lu KDV beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar mükellefler sadece kdv matrah artırımında bulunmak istemeleri halinde 7143 sayılı af yasası kapsamında tekrar 2013-2014 ve 2015 dönemlerinde  kurumlar matrah artırımında bulunmaları gerekecektir.

Halbuki mükellefler daha önce 2013-2014 ve 2015 yıllarında kurumlar matrah artırımı yapmış olmasına rağmen Gelir İdaresi Sisteminin müsaade etmemesi nedeniyle  7143 sayılı af kapsamında Kdv matrah artırımından faydalanmayacaktır.

Konunun acilen Mali İdare tarafından tekrar değerlendirmesini rica ediyoruz.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com