logo


13.07.2018

I) Denetimi Yapan Meslek Mensubunun:

Adı Soyadı                 :

Bağlı Olduğu Oda     :

Vergi Dairesi             :

Kimlik No’su             :

İletişim Bilgileri         ;

         İşyeri Adresi             :

        Telefon                      :

        E-posta                      :

 

II) Dayanak Sözleşmenin;

                        Tarihi                         : …./…./…

                        Sayısı                          : …………

 

III) Kredi Müşterisinin;

                        Adı Soyadı (Unvanı) : ………………………

Vergi Dairesi             :

Kimlik/Vergi No’su  :

Ticaret Sicil No’su    :

 

İletişim Bilgileri         :

      İşyeri Adresi             :

      Telefon                      :

      E-posta                      :

Firmanın SMMM/YMM Kimlik Bilgisi                :

Nitelikli Paya Sahip Ortaklarının Adı Soyadı       :

Nitelikli Paya Sahip Ortaklarının Adresleri          :

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları            :

Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının Ad ve Soyadları

Sektör Bilgisi             :

İştirakleri (varsa) Pay Oranları ve Sektör Bilgileri:

                          

IV) İnceleme Konusu ; 2018 / 11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” kapsamında son üç yıla ait döviz gelirlerinin incelenmesi

 

V) İnceleme Dönemi;

Cari Yıl Döviz Cinsi Döviz Geliri Tutarı TL Karşılığı
20..      
20..      
20..      

 

İnceleme Dönemine Ait Yasal Defterler;

Cari Yıl Yasal Defterin Nevi Tasdik Makamı Tasdik Tarih ve No’su
20..      
20..      
20..      

VI) Hukuki Dayanağı;

Bu rapor, 25.01.2018 tarih; 30312 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2018/11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve 2018/32-46 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi çerçevesinde mükellef Kurum ile 20., 20.. ve 20.. takvim yıllarına ilişkin olarak imzalanan …/…/… tarih ve ……. sayılı sözleşme uyarınca düzenlenmiş olup, belirtilen sözleşme rapora eklenmiştir.

VII) Döviz Gelirlerinin Tespiti;

Kredi Müşterisi ……… tarafından ibraz edilen ve ilgili takvim yıllarında ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu döviz gelirlerine ilişkin faturalar ve yasal defterlerin örnekleme yöntemi ile incelenmesi neticesinde söz konusu yıllara ilişkin döviz gelirleri tutarına ve TL karşılıklarına ay bazında yer verilmiştir.

Mükellef Kurum faturalarını .….., ……., döviz cinslerinden düzenlenmiş olup, söz konusu faturaların TL’ ye çevrilmesinde TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Hizmet ihracına ve döviz gelirlerine ilişkin tarafımızca kontrol edilmiş olan fatura listesi raporumuz ekinde yer almaktadır.

VIII) Sonuç

……………’ nin yasal defter ve belgeleri üzerinden 2018/11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve  “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” kapsamında,

  • Kurumun son 3 takvim yılı döviz geliri toplam TL karşılığı tutarının ………. TL olduğu,
  • 20.., 20.., ve 20.. yılları için döviz gelirleri tutarlarının toplam TL karşılığının sırasıyla ……… TL, ……….. TL ve ……….TL olduğu,
  • Mükellef Kurumun faaliyet konusu olan …… faaliyetinden elde edilen döviz gelirlerinin,
    • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 2. Maddesinin Y bendi,
    • TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’ nin 15. Maddesinin 2. Bendi,
    • 2017/4 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in “Belgeli İşlemler” başlıklı 6. Maddesinin 3 fıkrasının f bendi kapsamında değerlendirildiği,

kanaatine varılmıştır.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                                                                            Tarih:  …/…./…..

SMMM
……………………