logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

18.07.2018

A-Firmalarca Cami ve Okul Yapımı İçin Yapılacak Hangi Harcamalarda KDV Ödenmez?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13.Maddesinin birinci fıkrasına, 7104 Sayılı Kanunun 4.Maddesiyle eklenen bent uyarınca genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak amacıyla yapılan aşağıdaki tesisler için yapılacak şu harcamalardan dolayı KDV ödenmez.

Sıra Bağışlanacak Binalar KDV Ödenmeyecek Harcamalar
1 Okul Çimento
2 Hastane Demir
3 Sağlık Merkezi Hazır Beton
4 100 Yataklı Öğrenci Yurdu Kapılar, Dolaplar
5 100 Yataklı Çocuk Yuvası Mobilya
6 100 Yataklı Yetiştirme Yurdu Demirbaş
7 100 Yataklı Huzurevi Makine ve Tesisat
8 100 Yataklı Rehabilitasyon Merkezi Hırdavat
9 Cami Diğer Mal Teslimleri
10 Kuran Kursları Hizmetler
11 Gençlik merkezleri  

 

1-Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

2-İstisnadan faydalanılabilmesi için ilgili idare ve kuruluşlarla bağış protokolü imzalanması şarttır.

3-İstisna kapsamındaki tesisin inşaatı ile birlikte bağışlanması öngörülen makine, teçhizat ve tefrişatın bağışta bulunacaklara teslimi, söz konusu makine, teçhizat ve tefrişatın tesisin kullanım amacına uygun olması, mutat olması ve bağış protokolünde açıkça belirtilmiş olması kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilir.

B-Firmalarca Cami ve Okul Yapımı İçin Yapılacak Harcamalarda KDV Ödenmemesi İçin hangi İşlemler Yapılmalıdır?

1-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşa edilecek tesislere ilişkin ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış protokolü düzenlenir. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri (açık ve kapalı alan, derslik sayısı, yatak sayısı vb.), inşa edileceği alan gibi bilgilere yer verilir.

2-Bağışlanacak tesise ilişkin uygulama projesini hazırlanır ve inşaat ruhsatı alınır.

3-Bağışta bulunacaklar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyielektronik ortamda sisteme girdikten sonra ilgili idare veya kuruluşla imzalanmış bağış protokolü ve inşaat ruhsatının bir örneğiyle birlikte, istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.

3-İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan satıcı, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

4-Satıcı mükellefin iade talebi, bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

5-İstisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek satın alınması da mümkün olup bu şekilde yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenen KDV, bağış yapacaklara iade edilir.

C- Cami ve Okul Yapımı İçin Yapılacak Satışlara İlişkin KDV Nasıl Beyan Edilir?

1-Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 333 kod numaralı “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

2-KDV ödeyerek proje kapsamında mal ve hizmet alan KDV mükellefleri tarafından bu tutarlar, KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 444 kod numaralı “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin Ödenen KDV” satırında beyan edilir.

D- Cami ve Okul Yapımı İçin Yapılacak Satışlara İlişkin KDV İadesi Nasıl Alınabilir?

Bağış yapacaklara istisna kapsamında satış yapanların iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

– Satış faturaları listesi

– İstisna belgesinin örneği ile proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
06.04.2018 – 30383 7104 Sayılı KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06.07.2018 – 30470 19 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com