logo


Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.com

12.09.2018

İmalat sektörü, yarattığı katma değerle ve ihracat sektörüne yaptığı katkıyla ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş çoğu ülkenin ekonomisinde imalat sanayi önemli bir yer tutar. Bir ülkenin imalatının gelişmesi ülkenin refah seviyesinin ve ekonomisinin gelişmesinde büyük yer sahibidir.

İktidarlar her dönemde imalat sanayini desteklemek için çeşitli kanun ve teşvikler çıkarmaktadır. Türk imalat sektörünün koşullarının zorlaştığı şu günlerde imalat sanayiine yapılacak destek ve teşvikler büyük önem arz etmektedir.

05 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) de Madde 11 de imalat Sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulaması ile yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnası getirilmiştir.

İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde istisna 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

İstisnadan 6948 Sayılı Kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine haiz KDV mükellefleri yararlanacaktır. Bu istisna 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

İstisna kapsamına 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede belirtilen makine ve teçhizatlar girmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmayacaktır.

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilir.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Döviz fiyatlarının yüksekliğine bağlı olarak  imalat sektöründeki şartların zorlaştığı bu günlerde sağlanan bu teşvik, yeni makine ve teçhizat almayı düşünen işletmeleri bir nebze olsun rahatlatacaktır.

İstisna Kapsamına giren Makine ve Teçhizat listesi aşağıda belirtilmiştir.

MAKİNAVE TEÇHİZAT LİSTESİ (25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)
G.T.İ.P. NO EŞYANIN TANIMI
8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar
8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar
8402.19.90.00.19 Diğerleri
8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları
8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar
8402.90.00.90.12 Buhar domları
8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar
8403.10.90.00.00 Diğerleri
8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri
8404.10,00.90.15 Gaz tasarruf cihazları
8404.10.00.90.19 Diğerleri
8406.10.00.00.00 Deniz taşıtlarına ait türbinler
8411.12.80.90.00 Diğerleri
8411.22.20.90.00 Diğerleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.60.31.90.19 Diğerleri
8413.81.00.00.00 Pompalar
8414.80.28.90.00 Diğerleri
8414.80.75.90.00 Diğerleri
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00 Diğerleri
8416.20.10.00,00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.20.00.19 Diğerleri
8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.80.00.19 Diğerleri
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıdan ve benzeri cihazları dahil)
8417.20.90.00,00 Diğerleri
8417.80,50.00.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8418,69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri
8418.69.00.99.19 Diğerleri
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19,00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.12 Güneş enerjili su ısıtıcıları
8419.19.00.00.19 Diğerleri
8419.20.00.00.19 Diğer sterilizatörler
8419.50,20.00.00 Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
8419.50.80.00.00 Diğerleri
8419.81.20.00.19 Diğerleri
8419.81.80.00.00 Diğerleri
8419.89.98.90.12 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39.15.00.00 Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar
8421.99.90.00.19 Diğerleri
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30.90.10.00 Basküller
8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12,00.10.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.19.00.00.11 Gantri vinçler
8426.19.00.00,12 Köprü vinçler
8426,19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19 Diğerleri
8426,91.90.00.00 Diğerleri
8428.10.20.90.11 insan taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.19 Diğerleri
8428.10.80.90.00 Diğerleri
8428.39.90.90.00 Diğerleri
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.90.79.00.00 Diğerleri
8428,90.90.90.00 Diğerleri
8429.19.00.00.11 Buldozerler
8429,20.00.00.12 Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00 Skreyperler
8429.51.10.90,19 Diğerleri
8429.51,99.90.19 Diğerleri
8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler
8429.59.00.10.11 Beko loder
8429.59.00.10.19 Diğerleri
8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00 Diğerleri
8430.61.00.00.11 İtilen ve çekilen yol silindirleri
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları
8434.20.00.00.19 Diğerleri
8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.21.00.00,12 Civciv büyütme makina ve cihazları
8436,29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436,29.00,00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19 Diğerleri
8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10,11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80,00,10.12 Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80,00.10.19 Diğerleri
8437.80.00.90.00 Diğerleri
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata İmaline mahsus makina ve cihazlar
8438,60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80,10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.91.00,00 içeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.20.00.00.19 Diğerleri
8442.30.00.90.12 Yazı program matrisleri
8445.19.00.10.00 Saw -gin çırçır makinaları
8447,11.00.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20.20.00.13 Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.90.00.00.12 Şerit ve kaytan yapan makinalar
8451.29,00.00.00 Diğerleri
8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.13 Boyama makinaları
8451.80.80.00.00 Diğerleri
8453.10,00.00.00 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8455.10.00.00.00 Boru imaline mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.12 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
8456.11.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.19.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.40.00,00.00 Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar
8456.90.00.10.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8457.20.00.00.00 Tek istasyoniu tezgahlar
8457.30.90.00.00 Diğerleri
8458.11.80.00.11 Alın torna tezgahları
8458.11.80.00.12 Bandaj torna tezgahları
8458.11.80.00.13 Eksantrik torna tezgahlan
8458.11.80.00.16 Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
8460.90.00.00.11 Rektifiye tezgahları
8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar
8461,50.19.00.00 Diğerleri
8461.50.90.00.00 Dilme tezgahları
8462.10.90.00.19 Diğerleri
8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
8462.29.91.00.00 Hidrolik
8462.29.98.00.00 Diğerleri
8462,31.00.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00,19 Diğerleri
8462.39.91.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.91.00.12 Presler
8462.39,99.00.11 Makasla kesme tezgahlan
8462.39.99.00.12 Presler
8462.41.90.00.11 Zımbalı kesme tezgahlan
8462.49,10,00.12 Presler
8462.49.90,00,11 Zımbalı kesme makinaları
8462,49.90.00.19 Diğerleri
8462.91.80.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.91.80.90.00 Diğerleri
8464.10.00.00.00 Testere makinaları
8464.20.80.00.00 Diğerleri
8464.90.00.00.00 Diğerleri
8465.10.10.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
8465.91.20.00.00 Dairevi testereler
8465.92.00.00.12 Freze makinaları
8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları
8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları
8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları
8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
8465,99.00.00.19 Diğerleri
8468.20.00.00.11 Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
8474.10,00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar
8474.10.00.90.00 Diğerleri
8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları
8474.20.00.90.00 Diğerleri
8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar
8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.00.00.00 Diğerleri
8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makînası)
8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya birlket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474,80.90,00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.19 Diğerleri
8477.20,00,00.00 Ekstrüzyon makinaları
8477.51.00.00.12 Sırt kaplamasına mahsus makinalar
8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları
8477.80.99.00,11 Üç boyutlu (3D) yazıcılar
8477.80,99.00,19 Diğerleri
8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme,sübye hale getirme makinaları
8479.89.97.90.00 Diğerleri
8480.71.00.00,00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
8480.79.00.00,00 Diğerleri
8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW,ı geçenler
8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW,ı geçenler
8501.52.20.90,00 Diğerleri
8501.52.30.90.00 Diğerleri
8502.11.80.90.00 Diğerleri
8502.12.00.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
8502.13.20,90.00 Diğerleri
8502.13.40.90.00 Diğerleri
8502.20.40.30.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8504.21.00,00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00 Diğerleri
8504.23.00.00.11 Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19 Diğerleri
8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler
8504.31.80.90.19 Diğerleri
8504.32.00.80.00 Diğerleri
8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA,yı geçmeyenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19 Diğerleri
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicillkte kullanılan ocak ve fırıniar
8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8515.80.90.90.00 Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com