logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

27.09.2018

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğler ile; şirket ortaklarının hesap dönemi içinde kâr payı avansı alma imkanı getirilmiş olup, kâr payı avansının nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır:

1- Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited  şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyulacak usul ve esasların düzenlemesi ve şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca karar alınması ve hesap döneminde hazırlanan 3, 6 veya 9 aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması şarttır.

2- Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamınınvergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senetleri sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır.

Dolayısıyla, Kâr Payı Avansı hesaplanırken, ilgili dönemin ticari bilanço kârından aşağıdaki hesaplar indirilir:

Sıra No Kar Payı Avansı Hesapalama Tablosu
1 Ticari Bilanço Kârı                                (+)
2 Geçmiş Yıl Zararları                             (-)
3  Ödenen Geçici Vergielr                        (-)
4 Kâr Payı Avansı Stopaj Gelir Vergisi    (-)
5 Tertip Kanuni Yedek Akçe                     (-)
6 (-) II.Tertip Yedek Akçe                          (-)
7 Önceki Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansları
8 Net Kâr Payı

 

                                                     Net Kâr Payı

Ödenecek Kâr Payı Avansı =——————-

2

Örnek-1:

Ödemesine Karar Verilen Avans Net Kâr Payı Net Kâr Payı x 1/2 Ödenebilir Kâr Payı Avansı
100.000 230.000 115.000 100.000
200.000 300.000 150.000 150.000
500.000 750.000 375.000 375.000
800.000 1.500.000 750.000 750.000
1.000.000 2.400.000 1.200.000 1.000.000

3-Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.

4- Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibariyle ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ödenir.

5-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519:Maddesi uyarınca I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ve II.Tertip Yedek Akçe şöyle hesaplanır:

Yedek Akçe Matrahı I.Tertip Kanuni Yedek Akçe (%) II.Tertip Yedek Akçe (%)
Ticari Bilanço Kârı 5 Ödenmiş Sermaye x %20
Dağıtılabilir Kâr Payı 10 10

6-6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği uyarınca Kâr Payı Avansı dağıtımına, Stopaj Gelir Vergisi uygulanması şarttır.

Örnek-2:

1-Veriler:

Hesaplar Tutarlar (TL)
Sermaye 5.000.000
Ödenmiş Sermaye 5.000.000
I.Dönem I.Tertip Kanuni Yedek Akçe 50.000
II. Dönem I.Tertip Kanuni Yedek Akçe 100.000
I.Dönem (2018/01-03) Ticari Bilanço Kârı 1.000.000
II.Dönem (2018/01-06) Ticari Bilanço Kârı 2.000.000
Geçmiş Yıl Zararları 250.000
I.Dönemde (2018/01-03) Ödenen Geçici Vergi 110.000
II.Dönemde (2018/01-06) Ödenen Geçici Vergi 220.000
I.Dönemde Dağıtılmasına Karar Verilen Avans (%10) 100.000
II.Dönemde Dağıtılmasına Karar Verilen Avans (%10) 200.000
I.Dönem Kar Payı Avansı Stopaj Gelir Vergisi 15.000
II.Dönem Kar Payı Avansı Stopaj Gelir Vergisi 30.000

 

(M) Halı A.Ş. Verileri Tarihler ve Oranlar
Kar Payı Avansı verilmesine Karar Verilen Tarihler 31.05.2018 – 31.08.2018 – 30.11.2018
Dağıtılmasına Karar Verilen Kâr Payı Avansı Oranı %10

 

2-Çözüm:

Hesaplar I.Dönem (2018/01-03) II.Dönem (2018/01-06)
Ticari Bilanço Karı 1.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıl Zararları (250.000) (250.000)
Ödenen Geçici Vergi (110.000) (220.000)
Kâr Payı Avansı Stopaj Gelir Vergisi (15.000) (30.000)
I.Tertip Kanuni Yedek Akçe (50.000) (100.000)
Önceki Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı (0) (100.000)
Net Kâr Payı 575.000 1.300.000
Net Kar Payı x 1/2 287.500 650.000
Hesaplanan Kâr Payı Avansı (Brüt) 287.500 650.000
II.Tertip Yasal Yedek Akçe (%10) (28.750) (65.000)
Dağıtılabilecek Kâr Payı Avansı (Max) 258.750 585.000
Dağıtılan Kâr Payı Avansı (Brüt) 100.000 200.000
Mahsup Edilecek Stopaj Gelir Vergisi (15.000) (30.000)
Ödenen Kâr Payı Avansı (Net) 85.000 170.000

 

 

3-Muhasebe Kayıtları:

31.05.2018

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
690-DÖNEM  KÂRI VEYA ZARARI 178.750
331-ORTAKLARA BORÇLAR 85.000
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 15.000
540-YASAL YEDEKLER 78.750
(50.000+28.750)

 

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
331-ORTAKLARA BORÇLAR 85.000
102-BANKALAR 85.000

 

31.08.2018

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
690-DÖNEM  KÂRI VEYA ZARARI 365.000
331-ORTAKLARA BORÇLAR 170.000
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 30.000
540-YASAL YEDEKLER 165.000
(100.000+70.000)

 

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
331-ORTAKLARA BORÇLAR 170.000
102-BANKALAR 170.000

 

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
09.08.2012 – 28379 Kâr Payı Avansı Hakkında Tebliğ
01.09.2018 – 30522 Kâr Payı Avansı Hakkında Tebliğ

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com