logo


Hayrullah DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey

05.09.2012

A-YURT DIŞINDA ŞUBE AÇILMASINDA UYGULANACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1-ŞUBE AÇILMASI İÇİN TÜRKİYEDEN YERLİ SERMAYE GÖNDERİLMESİ:

20. Şubat.1930 tarihli ve 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişen 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 07.08.1989 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan “Türk Parası Kıymetini KorumaHakkında 32 Sayılı Karar”ın13’üncü maddesinde, Türkiye’den gidecek yerli sermaye ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu hükme göre,

a)Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir.

b) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişileri, her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığı’na bildirirler.

c) Türkiye’de faaliyette bulunan banka ve yetkili müesseselerin, tüm efektif döviz alım ve satımlarında, yurt dışına yapılacak Türk parası transferlerinde; döviz alım ve satım belgeleri ile Türk Parası transfer belgelerini iki adet düzenlemeleri gerekir. Bu belgelerin bir nüshası alıcıya verilecek bir nüshası ise bankada kalacaktır.

d)Türkiye’de yerleşik kişiler Yurt dışında şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içinde, Hazine Müsteşarlığının internet adresinde yer alan“yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formu” nu bu tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda doldurup Müsteşarlığa göndereceklerdir.(Ek:1)

e) Sermaye ihracını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içinde bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri güncelleyerek Müsteşarlığa gönderirler. AyrıcaTÜİK’in talimatları gereği bu bildirim bu kuruma da verilecektir.

Bu bilgi formunda(Rapor) belirtilecek hususlar;

-Yurt dışındaki şubenin adı, adresi, kuruluş tarihi, kuruluş sermayesi (ABD Doları karşılığı), rapor tarihi itibariyle sermaye(ABD Doları karşılığı), Faaliyet alanı, çalıştırılan kişi sayısı, yıllık ortalama ciro, son iki yılın kar zararı, son iki yılda yurda getirilen kar, karşılaşılan sorunlar ve yatırımın hangi beklenti ve saik ile yapıldığı gösterilecektir.

f)Yurt dışındaki şubenin tasfiye edilmesi veya devredilmesi halinde, tasfiye sürecini sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içeresinde Müsteşarlığa bilgi verilecektir.

g)Yurt dışındaki şube için sermaye taahhüdü bulunan Türkiye’deki şirket, taahhüdü sermaye ihracına ilişkin olduğundan, sermaye ihraç bildirimlerinde bu kişiler yerine adına hareket eden kişilere ilişkin bilgilerin yer alması, yalnızca yurt dışındaki şube ile ilgili işleri de kapsayacak şekilde hukuki bir vekâlet ilişkisinin varlığı halinde mümkündür.

Sermaye ihracı başkasının adına yapılıyorsa vekilden yurt dışındaki işleri de kapsayan vekaletsözleşmesi istenecek ve hem vekil hem de adına hareket edilene ait bilgiler verilecektir.

2-TÜRKİYE’DEN GİDECEK YERLİ SERMAYE TUTARI (Merkez bankası ( I-M) sayılı Genelgesi)

Türkiye’de yerleşik kişilerin,  yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere şube açmaları için;

a) 5 milyon ABD Doları veya eşiti dövize kadar nakdi sermayeyi bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla,  bu tutardaki ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir.  

b) 5 milyon ABD Dolarını aşan nakdi ve /veya ayni sermaye ihracına Hazine Müsteşarlığı’nınbağlı olduğu bakanlıkça izin verilir.

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışına yapacakları nakdi sermaye transferi yerine mal ihraç ederek bedelinin yurt dışında kurulacak şubenin sermayesine mahsup edilmesine ilişkin talepleri Hazine Müsteşarlığı’nca incelenip sonuçlandırılır.

d) Yatırım yapmak üzere yurt dışına sermaye ihracına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı’na bildirimde bulunma yükümlülüğü Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 13 üncü maddesine, Merkez Bankasına bildirim yükümlülüğü ise bankalar ve özel finans kurumlarına verilen talimat esaslarına tabidir.

e)Türkiye’de yerleşik ticari işletmelerin sahiplerine, temsile yetkili ortaklarına, yöneticilerine ve elemanlarına her çıkış için efektif olarak 5.000- ABD Doları serbestçe döviz satışı yapılmaktadır.  

3- YURT DIŞINDAKİ ŞUBE İÇİN KREDİ ALINMASI

a)Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri, bankalar aracılığıyla kullanırlar. Ancak yurt dışından sağlanan kredi,  yurt dışında açılacak şubenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınmış ise kredinin bankalar aracılığıyla kullanılma şartı aranmaz.

b) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin kullanımı için borçlunun, kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren kredi özleşmesi ile birlikte kullanıma aracılık eden bankaya başvurması gereklidir.

B-SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

1-TEŞVİK MEVZUATI

a)Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca yayınlanan “ Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında 2012/4 Sayılı Tebliğ”

b)Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Desteklere ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nca yayınlanan “2012/4 Sayılı Döviz kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi”

2-TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK KURULUŞLAR

a)Türkiye’de yerleşik sağlık kuruluşu

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirketi ifade eder.

b)Sağlık Turizmi Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirket

Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi ifade eder.

3-DESTEKLENECEK FAALİYETLER

a)Pazara giriş desteği,

b)Yurt dışı tanıtım desteği,

c)Yurt dışı birim desteği,

d)belgelendirme desteği,

e)Ticaret heyeti ve alım heyeti desteği,

f)Danışmanlık desteği

4-PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

a)Sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketlerinin sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderlerin %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000- ABD Doları tutarında   devletçe karşılanır.

b)Raporlar en fazla iki yıllık olmalıdır.

Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin Bakanlıktan ön izin alınmalıdır. Ön onay verilmeyen raporlar desteklenmez.

c) Raporlar yurt içi veya yurt dışı bir kuruluşa hazırlattırılabilir veya satın alınabilir.

d) Ön onay başvuruları, “Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ile yapılır. Ön onay ve rapor alındıktan sonra destek başvuruları “Rapor desteği başvuru formu “ ve “Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri” ile doğrudan veya postayla Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

e)Başvuru için verilecek belgeler;

-Yararlanıcı bilgi formu,

-Kuruluş ve son sermaye yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi,

-İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

-Üç adet taahhütname,

-üç adet beyanname,

-Sağlık Bakanlığı ruhsatı,

-İş planı.

f)Türkiye’ye Getirilen Hastaların Giderlerine İlişkin destek

-Sağlık kuruluşlarının, Ekonomi Bakanlığı’nın belirlediği hedef ülkelerden (İngiltere’de var) Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır.

Hasta başına ödenecek destek miktarı, hastanın toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000-ABD Dolarını geçemez.

-Destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlanabilir.

-Bakanlık ile protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşu protokol imzalanmadan önce “Hasta Yol Desteği Başvuru Formu” ve “Hasta yol desteği başvuru bilgi ve belgeleri” ile doğrudan veya postayla Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne başvurulur. Bakanlık uygun görürse sağlık kuruluşu ile protokol yapar ve internet sitesinde ilan eder.

-Sağlık kuruluşu sadece yabancı uyruklu hastalar için destek alabilir.

-protokol, sağlık kuruluşunun merkezini ve yurt içindeki tüm şubelerini kapsar.

-Toplam tedavi giderleri, her türlü tıbbi giderler ile yatak ve yemek giderlerini kapsar.

-Destek başvuruları, altışar aylık dönemler halinde ve altı aylık dönemi izleyen ay içinde toplu olarak Ekonomi Bakanlığı’na yapılır.

Başvuru sırasında hastalara ilişkin aşağıdaki belgeler bakanlığa verilir. 

-Hastanın pasaport fotokopisi,

-Uçuş giderlerin gösteren elektronik bilet,

-Sağlık kuruluşunun düzenlediği hasta kayıt formu fotokopisi,

-Tedavi faturasının sağlık kuruluşunca onaylanan örneği,

-Tedavi giderinin ödendiğine ilişkin belge,

-Sağlık kuruluşu destek şartlarını ihlal etmesi halinde, haksız alınan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenir. Sağlık kuruluşu 2 yıl süre ile destekten yararlanamaz.

5-YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ

a)Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsı tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu destek aşağıda giderler için verilir.

-Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorluk giderleri,

-Tercümanlık giderleri,

-Seminer, konferans salonu ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kira gelirleri(yemek ve ikram giderleri hariç),

-Her türlü medya kuruluşlarında yapılan reklam giderleri (radyo, televizyon, gazete dergi, reklam panoları ve internetteyapılan reklamlar süresi üç ayı geçemez.)

-Halkla ilişkiler hizmeti giderleri (araştırma, koordinasyon ve planlamaya yönelik hizmet giderleri),

-Fuar, kongre ve konferans katılım maliyeti,

-Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri (her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz),

-Danışmanlık giderleri,

b)Tanıtım faaliyetine ilişkin faturada tanıtım faaliyetinin niteliği açıkça belirtilir.

c) 10.000 ABD Doları üzerindeki tanıtım giderleri için fatura ile birlikte sözleşmelerin de ibrazı gerekir. Bu tutarın altındakiler için sözleşme istenmez.

d)Yurt dışı tanıtım desteği alabilmek için tanıtım programının ön onaydan geçmiş olması gerekir.

e)Destekten yaralanacak sağlık kuruluşu, tanıtım programına başlamadan en bir ay önce program taslak planı ve tahmini bütçe ile Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmalıdır. Bakanlık uygun bulursa onaylayacaktır.

f) Ön başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan sağlık kuruluşu, tanıtım faaliyetini gerçekleştirdikten sonra “ Yurt dışı tanıtım desteği formu” ve “Yurt dışı tanıtım desteği başvuru bilgi ve belgeleri” ile doğrudan veya postayla yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel müdürlüğüne başvurması gerekir.

g)Sağlık kuruluşları yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyetleri faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

h)Sağlık kuruluşu bir takvim yılı içinde en faza 10 (on) kez destek alabilir.

I) Yurt dışı tanıtım desteğinden yararlanılacak fuar, kongre ve konferanslar genelge ekinde(EK: 11) belirtilmiştir.

i)Destekten yararlanmak için Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne başvurulur.

j) İnternet Arama Motorlarında Verilen Reklamlar

-Sağlık kuruluşlarının internet arama motorlarına verecekleri reklam ve tanıtım giderlerinin %50 si oranında destek verilebilir Ancak bu destek sağlık kuruluşu başına 100.000 ABD Dolarını geçemez.

-Reklam verilecek arama motorları(Google, yahoo, yadex, baidu)

-Arama motoru tanıtım desteği faaliyetin gerçekleşmesinden sonra “Arama motoru desteği formu” ve “Arama motoru desteği başvuru bilgi ve belgeleri” ile doğrudan veya postayla YurtDışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne başvurulur.

-Belgele; sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin aslı veya noter onaylı ya da Bakanlığın aslına uygunluğunu onayladığı nüshalar ibraz edilir. Dilekçe sağlık kuruluşu yetkilisinceonaylanır. Yurt dışında düzenlenen sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercümesi gerekir.

6-YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ (KİRA GİDERİ DESTEĞİ)

Desteğin Tutarı ve süresi:

a)Destekten yararlanacak sağlık kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört ) yıl süresince devletçe karşılanır.

Sağlık kuruluşunun yararlanacağı yurt dışı birim desteği, her bir yurt dışı birim başına %60 oranında olacaktır. Ancak bu tutar yıllık en fazla yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez.

b)Yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanmak mümkündür.

c)Sağlık kuruluşları,  yurt dışında açtıkları ön tanı merkezleri için yurt dışı birim desteği alabilir.  

d)Destekten yararlanacak sağlık kuruluşu, doğrudan şube şeklinde veya yurt dışında kuracağı şirket aracılığıyla yurt dışında birim açabilir..

Yurt dışında şirket aracılığıyla yurt dışında birim kurulması halinde, Türkiye’deki sağlık kuruluşu ile yurt dışı birim arasındaki organik bağ aşağıdaki şekilde olacaktır.

-Sağlık kuruluşu yurt dışındaki şirkete ortak olması,

-Sağlık kuruluşunun tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

-Sağlık kuruluşunun en az%51 oranında ortak olduğu ortaklıkların yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

e)Sağlık kuruluşu yurt dışı birim için kira desteğinden yaralanmaya başladıktan sonra yurt dışı birimini(şube) kapatması halinde, bu tarihten itibaren destek uygulaması sona erer, ancak önceki dönemler için destekten yararlanır.

Kira Desteğinden Yararlanabilmek için uyulması gereken Şartlar.

a)Yurt dışı birim desteğinden(kira yardımı) yararlanabilmek için yurt dışı birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kiralanmamış olması gerekir.

b)Kira ödemeleri bankacılık yoluyla yapılmalıdır. Kira desteği başvuruları için fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilir. Belirtilmemiş olması halinde kiraya verenden fatura veya ödemenin hangi aya ait yazı alınmalıdır.

Kira desteği ilk aydan itibaren başlar ve en fazla 48 ay sonra biter.

c)Destek kapsamındaki yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda, yurt dışındaki eski birimin kapatıldığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni birime taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirilerek yeni kira mukavelesinin onaylatılması gerekir.

Yeni birimin kira sözleşmesinin bir ay içinde Ticaret Müşavirliği’ne ibraz edilememesi halinde eski adresteki birim kapatılmış sayılarak destek uygulaması hakkı kullanılmış sayılır.

Yeni adresteki birimin bildirimi bir a içinde yapılırsa yeni adresteki birim eski birimin devamı sayılarak destek devam eder.

d)Yurt dışındaki birim için kira desteğinden yararlanma başvurusu yapan sağlık kuruluşunun, kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışında şirket kurmuş ise şirkete ilişkin belgeleri bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliğine onaylatmalıdır.

Müşavirlik, uygun gördüğü belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2012/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” Şerhi düşülür, imzalanır tarih atılır ve belgeler başvuru sahibine teslim edilir.

Düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde Ticaret Müşavirliğine ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destekten yararlandırılmaz.

e)Ticaret Müşavirliği kendisine sunulan harcama belgelerinin rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.

f)Yurt dışı birim için kira desteğinden yararlanan sağlık kuruluşunun, destek aldığı tarihten sonra yurt dışı birimi Müşavirlikçe en az yılda bir kez incelenir. İnceleme sonucu düzenlediği raporu Genel Müdürlüğe gönderir.

7-BELGELENDİRME DESTEĞİ

Destek Tutarı:

a)Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika ve akreditasyonlara ilişkin giderler her bir belge türü için %50 oranında devletçe karşılanır. Ancak en fazla karşılanacak tutar 50.000 ABD Dolarını aşamaz.

b)Belgelendirme kapsamındaki giderler; 

-Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

-Belgelendirme tetkik giderleri,

-Belge kullanım ücreti,

-Kayıt ücretleri,

-Danışmanlık giderleri,

-Gözetim giderleri,

-Yenileme giderleri.

c)Belgelendirme desteği kapsamında desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar “2012/4 sayılı Genelge ekinde yer alan “Desteklenen Belge, Sertifika ve Akreditasyon Listesi” inde sayılmış bulunmaktadır.

Destek kapsamındaki belge, sertifika ve akreditasyonlar,

-Joint Commission İnternational(JCI) Akreditasyonu,

-TEMOS Sertifikaları,

-QHA Trent Akreditasyonu,

-Accreditation Canada

-Australian Council on Healthcare Standarts İnternationAL (ACHS),

-TÜV Belgeleri.

d) Belgelendirme desteğinden yararlanacak sağlık kuruluşları, destek başvurularını Genelge ekinde yer alan “Belgelendirme Desteği Başvuru Formu” ve “Belgelendirme Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri” ile doğrudan veya posta ile Yurt Dışı Yatırım Hizmetler Genel Müdürlüğüne Yapılır.

8-TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ

Destek Tutarı

a)Bu destek kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve 150.000 ABD Dolarını geçmemek üzere desteklenir.

Destek Kapsamındaki Giderler:

b)Destek kapsamındaki giderler;

-Tercümanlık giderleri,

-Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri(yemek ve ikram giderleri hariç),

-Medyada yapılan reklam giderleri,

-halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri,

-Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,

-Toplu transferler.

c) Bu destek kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşunun (TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birliği Sanayi Odası, sektör, dernek birlik konsey, ) düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir.

d)Bu destek kapsamında organizasyona katılımı sağlayan her bir yararlanıcının (sağlık kuruluşu) en az iki temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

Söz konusu giderler;

-Ulaşım: Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren gemi ve otobüs bileti,

-Konaklama. Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

e)Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti ve alım heyeti programı desteklenir.

f)Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti ve alım heyeti Programı için destek %90 oranında uygulanır.(Hedef ülkeler arasında İngiltere’de bulunmaktadır.),

g)Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti ve alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte gerçekleştirilir.

9-DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Destek Tutarı ve konusu

a)Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında desteklenir. Ancak bu tutar yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarını geçemez.

b)Sağlık kuruluşları sadece pazarlama stratejisi, akreditasyon ve yurt dışı Pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.

c)Sağlık kuruluşları, danışmanlık hizmetini Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün onay verdiği danışmanlık şirketlerinden alabilirler.

Danışmanlık Hizmeti Alınmasında Uyulması Gereken Şartlar:

a)Sağlık kuruluşu, alacağı danışmanlık hizmeti konusundaki detaylı bilgileri ön başvuru sırasında bakanlığa bildirir. Ön onay başvurusu danışmanlık hizmetinin alınmaya başlanacağı tarihinden en az bir ay önce “Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu ”ile doğrudan veya posta ile Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru sırasında danışmanlık hizmeti verecek olan şirkete ilişkin detaylı bilgiler ile daha önce danışmanlık hizmeti vermiş olduğu 3(üç) müşteriden alınan referans mektubunu da Genel müdürlüğe sunmalıdır.

b)Sağlık kuruluşu, danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus yararlanabilir.

c)Bu madde kapsamındaki danışmanlık başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben “Danışmanlık Desteği Formu” ve “ Danışmanlık Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

d)Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler

-Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne muhatap dilekçe,

-Danışmanlık desteği başvuru formu,

-Danışmanlık hizmetine ilişkin sözleşme,

-Danışmanlık içeriğini gösterir fatura,

-Banka onaylı ödeme belgeleri,

-Fatura ve ödeme belgelerinin aslı, noter onaylı örneği veya bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilecektir.

-Sözleşme yabancı dille düzenlenmiş ise yeminli tercümana tercüme ettirilir.

10-ORTAK HUSUSLAR

a)Desteklerden yararlanabilmek için yapılan giderlerin ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gerekir.

b)Genelgenin 5, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 üncü madde kapsamındaki desteklerden yararlanmak için ibraz edilecek belgelerin ibraz tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde bakanlığa teslim edilmez ise değerlendirilmez.

c)Eksik bilgi ve belgelerin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç ay) içinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin bu süre içinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresinde yapılmamış kabul edilir.

d)Genelgedeki sürelerin hesaplanmasında, yararlanıcının gönderdiği evrakın Bakanlık veya Müşavirlik kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

e)Bakanlık destek ödemesi yapılacak yararlanıcının adını ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir.

f)Destek ödemesi desteklenecek faaliyeti gerçekleştirene ödenir. Ancak genelgenin 6 ıncı madde kapsamındaki Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderlerine ilişkin destek ödemesi bakanlığın protokol imzaladığı sağlık kuruluşuna yapılır.

g)Genelgenin 12 inci maddesindeki Ticaret heyeti ve alım heyeti desteği, ticaret heyeti/alım heyetini organize eden işbirliği kuruluşuna veya Bakanlığın protokol yaptığı destek yararlanıcısına ödenir.

h)Destek başvurusunun sonuçlandırılması için, destek başvurusunda bulunan şirketin Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kuruluşuna borcu olmadığına ilişkin belge, borcu yapılandırılmış ise yapılandırıldığına ilişkin belge ibraz edilir.

I)Destek ödemesi yapılacak şirketin Maliye ve SGK’ya borcu varsa başvuru sahibinin talebi doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından mahsup işlemi yapılır.

-Ödenecek destek tutarının borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini takiben ödeme talimatı TCMB’ye intikal ettirilir ve mükellef yazı ile bilgilendirilir.

-Ödenecek destek tutarı borçların tamamını karşılayamıyorsa, her iki kuruma olan borçlarına oranlanmak suretiyle dağım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye intikal ettirilir. Sonucundan başvuru sahibine bilgi verilir.

-Borçlu mahsup talebinde bulunmadan önce ya da mahsup talebinde bulunmuş , ancak mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuş ise haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesi için TCMB’ye talimat verilir, sonucundan yararlanıcı bilgilendirilir.

Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden öne diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haciz koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye verilir. Sonucundan başvuru sahibine bilgi verilir.

Bakiye destek tutarı varsa konulan hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye verilir ve sonucundan başvuru sahibine bilgi verilir.

i)Desteklere ilişkin ödemeler, tevsik edilen ödeme belgelerindeki giderlerin (vergiler dahil) Türk Lirası cinsinden olanlar TL olarak, döviz cinsinden olanlar ise ödeme belgesinin düzenlendiği tarihteki TCMB kurları litresinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.

C-SAĞLIK ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

1-yurt Dışı Şube Kazançları Türkiye’deki Kurum Kazancına Dâhil Edilerek Vergilendirilir.

Türkiye’de kurulmuş olan şirket tam mükellefiyet esasına göre vergilendirildiğinden (kanuni veya iş merkezi Türkiye’de) gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilir.

Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33 üncü maddesi hükmüne göre, yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu Kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsup aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

-Yurt dışı şube kazançları üzerinden Türkiye’de tarh olunacak vergiler üzerinden mahsup edinilecek tutar, hiçbir surette yurt dışından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.

-Yurt dışı şube kazançlarının Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılır. Bu durum yurt içi istisna ve arar mahsubu uygulaması sonucu ortaya çıkmaktadır).

-Türkiye’de vergi matrahına dâhil edilen yurt dışı şube kazancı tutarının, yurt dışında ödenen ve Türkiye’de mahsubu yapılacak vergileri de içerecek şekilde brüteştirilmesi gerekir.

2-Yurt Dışı Şube Kazançlarının Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesi:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (5/1-g ) maddesiyle kurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları belli şartlarla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Yurt dışında açılan işyeri de Vergi Usul Kanunu’na göre işyeridir.

Anılan madde hükmü uyarınca yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen kurum kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi için;

-Kazancın, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

-Kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,Şarttır.

3-Yurt Dışı Şube Zararlarının Mahsubu:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9/1-b maddesinde, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere kurumların, yurt dışı faaliyetlerden doğan zararların Türkiye’de beyan edilecek olan kurum kazancından beş yıl süreyle mahsubu belirli esaslarla kabul edilmiştir.

Kurumların yurt faaliyetlerden doğan zararlarını, Türkiye’de beyan ettikleri kazançlardan mahsup edebilmeleri için, faaliyette bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını (zarar dahil) her yıl o ülke vergi mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirilip rapora bağlatmaları ve raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş örneğini Türkiye’deki ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır.

Ayrıca söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanacak rapor ekinde yer alacak vergi beyanlarının, bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması zorunludur.  

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

Bloğa cevap ver