logo


Vedat Nair
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi
Değer Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.
vadatnair@hotmail.com

01.10.2012

25.02.2011 tarihli ve 1. mükerrer 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılmıştı. 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı resmi gazetede yayımlanan “amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 6111 sayılı kanuna geçici 19. madde ilave edilmiştir. Maddede genel olarak ihlal edilen ödemelerin kanunun yayımı tarihini izleyen 4 ay içinde gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde kanunun hükümlerinden yararlanmaya devam edileceği açıklanmıştır. 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 seri no.lu 6111 kanun Genel Tebliğ ile de konu detaylı şekilde açıklanmıştır. Söz konusu değişiklik yapan kanun haziran ayında yapılmış olup takip eden ayın başından itibaren 4. ayın sonuna kadar yani 31.10.2012 tarihine kadar bu haktan yararlanılması gerekecektir.

6111 sayılı kanunun 19. Maddesinde ise ödenecek taksitlerin en fazla iki taksitinin ödenmemesi halinde son taksitinödeneceği ayı izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı ile artırılarak ödenmesi halinde kanun hükmünden yararlanılacağı açıklanmıştır. İkiden fazla taksitin ihlali halinde ise nu kanundan yararlanma hakkı matrah artırımı hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kanundan yararlanma hakkı kaybedileceği açıklanmıştır. Kanunun 17. maddenin (b) bendi 18., 21., 22., ve 23. Fıkralarına göre ödenmesi gereken taksitlerin kısmen yada tamamen ihlal edilmesi durumunda izleyen taksitle birlikte ödenmesi  ödenmeyen taksit izleyen taksitle birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılır.

6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi yine kanunun 19. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmemekte olup 19. maddeye uygun şartların varlığı halinde uygulama aynen devam edecektir. Yine geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakları 31.10.2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri ya da çok zor durumda olduklarının tespiti halinde kanundan yararlanacaklardır.

6111 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. fıkrası kapsamında olup geçici 19 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 15.6.2012tarihinden sonra (bu tarih dahil) verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler açısından Kanunun 3. maddesinin 9. fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

6111 sayılı Kanunun 5. maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran ancak Kanunda öngörülen şartları yerine getirmemiş olan borçlular da ihlale neden olan tutarları 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte, diğer tutarları ise Kanunda öngörülen şekilde ödeyerek 5 inci madde hükümlerinden yararlanacak ve buna bağlı olarak da 6111 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.,

Bu kapsamda geçici 19. madde hükümlerinden yararlanan borçluların ödemelerinde de maddenin 6111 sayılı Kanunun 19.  maddesi ile ilişkisine yönelik açıklamalar dikkate alınacak ve 1 Seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “V- PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlıklı bölümüne göre işlem yapılacaktır.

6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “(5) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık yapılan ödeme ihlallerine istinaden yapılan rızaen, cebren tahsilatlar geçici 19. madde kapsamında gecikme zammı ile hesaplanan tutardan mahsup edilecek ve fark olması halinde mükellefe red ve iade edilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bloğa cevap ver