logo


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

16.10.2012

Soru: Yurt dışına yapılan e-kitap uygulamasının hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesinde, yurt dışındakimüşteriler için yapılan hizmetlerin, KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 12/2 nci maddesi uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşterileriçin yapılan hizmet sayılabilmesi için;

– Hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve

– Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekmektedir.

Yine, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde hizmet ihracatının kapsam ve niteliği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; yurt dışında mukim bir firmaya yapılan elektronik kitap satışının, ilgili Tebliğlerdeki şartların da yerine getirilmesi kaydıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bloğa cevap ver