logo


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

13.11.2012

Soru: Hurda Plastikten elde edilen granül satışında KDV tevkifatının iadesi nasıl olacaktır?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyetaltına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş olup, tevkifat uygulamasının usul ve esasları bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.4.) numaralı bölümünde metal, plastik, lastik kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimlerinde (9/10) tevkifat uygulanması uygun görülmüş, aynı Tebliğin (5) numaralı bölümünde tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde izlenecek usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yine, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “6.2. KDV İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünde KDV mükelleflerinin 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde,indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listelerini internet vergi dairesi üzerinden gönderecekleri, iade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerektiği, elektronik ortamda alınan listelerin ayrıca kağıt ortamında verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairesi tarafından,

– iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,

– tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

– tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste

aranacaktır.

Ayrıca, iade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.

Dolayısıyla, tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iadesi taleplerinde yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı gerekmekte olup, internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilmesi öngörülen listelerin ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibrazına gerek bulunmamaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bloğa cevap ver