logo


  1. Tüm vergi kanunlarına  ve sosyal hayatı ilgilendiren kanunlara ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
  2. Vergi ve sosyal mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
  3. Şüphe yaratan durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
  4. Vergi İdaresinden ve Spsyal Güvenlik Kurumlarından gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
  5. Mali ve Sosyal mevzuatta yer alan teşviklerin ve istisnaların optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
  6. Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
  7. Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
  8. Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
  9. Yeniden yapılandırma çalışmaları
  10. Şahıs firmaları için vergi planlaması