logo


1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

A. Sürekli Danışmanlık

B. Arızi Danışmanlık

C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

E. Bilanço Analizleri

2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

4. TASFİYE İŞLEMLERİ

5. MUHASEBE İŞLEMLERİ

A. Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

B. Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

C. KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin  mükellefe sunulması.

D. Katma Değer Vergisi mükelleflerinin iade hakkı doğuran teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacakları ile ilgili işlemlerin takibi ve tamamlanması.

E. İşletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

F. Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması.

6. ÇALIŞMA HAYATI VE İŞ HUKUKU HİZMETLERİ

A. Personelin ilk istihdamından itibaren yapılacak iş akdi, işe giriş bildirgesi vb. işlemlerin yasal mevzuata uygun yapılmasını sağlamak.

B. Çalışanların ücretlerinin usulüne uygun şekilde bordrolarının yapılması,  sosyal güvenlik kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün bildirimleri, işten ayrılma halinde iş kur vb. resmi kurumlara verilmesi gereken bildirimlerin doğru şekilde verilmesinin sağlanması.

C. Personelin iş aktinin feshi halinde, fesih nedenleri ve hizmet süresi göz önünde bulundurularak personele ödenecek özlük haklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin parası vb.) doğru şekilde hesaplanması.

D. Özellikle inşaat şirketlerinin SGK mevzuatına göre yapılan inşaat ve/veya taahhüt işi ile ilgili olarak mevzuata göre belirlenen Asgari İşçilik Oranı’nı tamamlayıp tamamlamadığının tespiti ve İlişiksizlik Raporunun düzenlenmesi.

7. TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMASI

A. Türk Ticaret Kanunu usul ve esasları çerçevesinde şirket ana sözleşmelerini hazırlamak, ticaret sicil işlemlerini sonucunda şirketi faaliyete geçirmek.

B. Şirketlerde TTK usul ve esaslarına uygun olarak sermaye tespitlerinin raporlanması işlemleri sonrasında artırılması veya azaltılması işlemlerini yapmak.

C. Anonim şirketlerin hesap dönemi sonrasında genel kurul toplantıları için gerekli evrakları hazırlanması ve yayınlanacak bilgilerin kontrol edilmesi.

D. Şirketin tasfiye sürecinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları yönünden usulüne uygun şekilde yürütülerek tasfiyenin sağlanması ayrıca tasfiye sonu raporunun hazırlanması.

E. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Anonim ve Limited şirketlerde denetçilik yapmak.

F. Şirketlerin üçüncü kişilerle yaptıkları sözleşmelerin gözden geçirilerek kanuni mevzuata aykırı hükümler ve/veya şirket menfaatlerine aykırı hususlarda önerilerde bulunmak.